Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Verschenen

'Werk moet voorwaarde zijn voor wettelijk verblijf in ons land' (De Standaard, 05/10/2011)

05/10/2011 11:47 - Verschenen

'Ik ben bezorgd om het westerse model.' LDD-parlementslid Ivan Sabbe stelt scherp op migratie. 'Wie naar hier komt, moet bijdragen aan de economie.'

'De zowat één miljoen moslims in België dragen nauwelijks bij tot de economie', vindt Vlaams LDD-parlementslid Ivan Sabbe. Hij vreest dat op termijn 'ons sociaal en levensbeschouwelijk model' onder druk komt. België moet daarom een veel strikter migratiebeleid voeren. 'Wie naar hier komt, moet door een bijdrage aan de economie respect tonen voor ons land. Daarom moet een betaalde job de basis vormen voor een wettelijk verblijf.'

Sabbe opende voor Lidl (hij was ceo voor de Benelux) talloze vestigingen die zeker in de steden draaien op werknemers van allochtone afkomst. Nog altijd werkt hij als bedrijfsleider in Oost-Europese landen. Hij beschouwt zich als een man van de praktijk. 'In Oost-Europa bestaat er geen sociaal vangnet. Geen enkele migrant wil bijgevolg naar ginder. In België zetten we de kat bij de melk. Neem het die mensen eens kwalijk. We hebben niet alleen een uitstekend sociaal vangnet, de diverse zuilen (vakbonden en ziekenfondsen) doen alle moeite om het systeem uit te leggen.'

België blijft een aantrekkelijk migratieland. Sabbe wijst op het feit dat de wetgeving over het verblijf van vreemdelingen en de nationaliteitsverwerving geen rekening houdt met het hebben van een betaalde job als voorwaarde. Daarenboven faalt het terugkeerbeleid waardoor er naast de 30.000 inwijkelingen via de verstrengde wet op de gezinshereniging ieder jaar 20.000 illegalen worden geregulariseerd.

Gezinshereniging

De afwezigheid van de werkvoorwaarde uit zich onder meer in een bijzonder lage werkgelegenheidsgraad bij niet-EU-burgers. Met 62,8 procent ligt de autochtone werkgelegenheidsgraad in België sowieso laag. Maar met 38,2 procent doen de allochtonen het heel wat slechter. Vlaanderen (41,9 procent) doet het wat beter dan Wallonië (30,6 procent) maar in de buurlanden halen allochtonen hogere participatiecijfers (55 pct. in Duitsland).

Sabbe wil een verblijfsvergunning koppelen aan de verplichting om gedurende een bepaalde periode te werken. De toegang tot het land moet bovendien in de eerste plaats worden voorbehouden aan mensen die knelpuntberoepen opvullen. Gezinshereniging blijft mogelijk wanneer de gezinshereniger voldoende bestaansmiddelen kan voorleggen, onafhankelijk van om het even welke uitkering.

Een migrant krijgt pas recht op een uitkering wanneer hij minstens een wachtperiode van twee jaar achter de rug heeft. Sabbe baseert zich hiervoor op de Australische regelgeving. Dit principe staat echter haaks op enkele internationale verdragen die België moet nakomen en die soms, zo benadrukte onlangs de Antwerpse magistratuur, aanleiding geven tot misbruiken.

Asielzoekers kunnen in afwachting van hun procedure wel werken. Momenteel wordt dat niet toegestaan. Sabbe ziet hier twee voordelen. De asielzoekers dragen bij tot het systeem. Bovendien kan het verdiende geld naar het land van herkomst worden gestuurd. Een strakkere asiel- en terugkeerprocedure moet evenwel de toestroom beperken.

Sabbe zetelt in het Vlaams Parlement, de migratiewetgeving blijft een opdracht voor het federale parlement. Hij haalt de schouders op. 'De hele situatie gaat ook Vlaanderen aan. Het thema komt straks hoe dan ook aan bod tijdens de formatie. Of moeten we dan maar niets doen en iedere maand onze parlementaire wedde in onze zak steken?'

© 2011 Corelio