Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Verschenen

Vernietigende evaluatie voor Vlaamse overheidsinstelling IWT (De Morgen pag. 3 21/05/2013)

21/05/2013 10:44 - Verschenen

Auditrapport stelt wanbeheer bij Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie aan de kaak

'Het IWT lijkt niet in staat om zijn financiële activiteiten op te volgen. Dit gaat ten koste van de bedrijven en de belastingbetaler'
Lode Vereeck
Vlaamse Parlementslid (LDD)

Beperkte interne controle, ontoereikende procedures, beperkte administratieve organisatie. Een externe audit is erg scherp voor de Vlaamse overheidsinstelling IWT, een instelling die 320 miljoen euro belastinggeld beheert

 

Het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) staat er niet goed voor. Hoe slecht de situatie precies is van de Vlaamse overheidsinstelling die projecten van onder meer universiteiten en bedrijven subsidieert, is moeilijk in te schatten. En dat is nu precies het probleem. In een verslag van bedrijfsrevisor Callens, Pirenne & Co, gedateerd op 18 april 2013, van een audit op het boekjaar 2012 staat zwart op wit dat er bij het IWT amper sprake is van interne controle, dat de procedures ontoereikend zijn en de administratieve organisatie te beperkt is. "Gezien de beperkte interne controle en administratieve organisatie, en gezien de beperkingen van de interne controle tussen het beheerssysteem en de boekhouding, hebben we geen redelijke mate van zekerheid dat de openstaande verbintenissen (...) volledig en getrouw werden opgenomen in de jaarrekening", luidt het letterlijk in de evaluatie van de bedrijfsrevisor van de jaarrekening. De revisor slaagde er ook "via alternatieve werkzaamheden" niet in de betrouwbaarheid en volledigheid van de jaarrekening na te gaan. Verder hekelt hij het ontbreken van adequate procedures om te controleren of vorderingen al dan niet definitief verloren zijn, het ontbreken van duidelijke verantwoordelijkheden of functiebeschrijvingen en de manier waarop personeelskosten worden ingeschreven. Als het over de begroting gaat, is de revisor al evenmin enthousiast. Ook daar was hij niet in staat om te oordelen of ze wel in overeenstemming was met de geldende regelgeving. Het eindverdict: een onthoudende verklaring, een uitzonderlijk slechte evaluatie, de op een na slechtste van zes mogelijke uitspraken ook. Lager op het schavotje staat alleen nog de afkeuring, een stempel dat enkel in allerextreemste gevallen wordt gezet.

Betaaltekorten

De uitspraak van de auditeur is bepaald verontrustend, vindt Vlaams Parlementslid Lode Vereeck (LDD), die het dossier in handen kreeg. Temeer omdat het IWT, dat geleid wordt door administrateur-generaal Veerle Lories, jaarlijks om en bij 300 miljoen euro belastinggeld beheert. Voor 2013 bedraagt de begroting 314 miljoen euro, zowat volledig afkomstig uit de Vlaamse begroting. "Het IWT lijkt niet in staat om zijn financiële activiteiten op te volgen. Dit gaat ten koste van de bedrijven en de belastingbetaler", aldus Vereeck. Het is niet de eerste keer dat gewezen wordt op financieel wanbeheer bij het IWT. Het Rekenhof waarschuwt al jaren voor betaaltekorten en concludeerde in 2012 nog onomwonden dat het IWT slecht beheerd wordt. In 2011 werd daarom zelfs een actiecomité opgericht binnen het agentschap. "Ik heb in 2010 al gevraagd om de cashplanning van het IWT beter bij te houden", getuigt Vlaams minister voor Innovatie Ingrid Lieten (sp.a). "In 2011 heb ik dan het decreet laten wijzigen, zodat ook het IWT jaarlijks een verplichte doorlichting krijgt." Maar er is duidelijk nog werk aan de winkel, ziet ook zij. Lieten vraagt meer transparantie en duidelijkheid. "Daarom heeft de raad van bestuur afgelopen donderdag, nadat hij kennis had genomen van het verslag, ook meteen beslist om een stappenplan op te stellen. Met mijn kabinet is afgesproken dat we het IWT van nabij zullen opvolgen."

'Een aanzet'

Het belangrijkste actiepunt zal zijn de databank die de innovatieprojecten beheert te koppelen aan de boekhoudsoftware van het IWT, zegt Paul Lagasse, voorzitter van de raad van bestuur van het IWT. Momenteel is het bijna onmogelijk om na te gaan welke bedragen in relatie staan tot welke subsidies. Lagasse benadrukt dat het slechts om een eerste audit gaat. "De huidige controle dient vooral als een aanzet gezien te worden voor de volledige opvolging en controle van het boekjaar 2013." Vereeck is desondanks van plan om de rapporten van de regeringsafgevaardigden in de raad van bestuur op te vragen, om zo te kunnen nagaan of de bevoegde ministers op de hoogte waren. Daarnaast wil hij een motie van onderzoek door het Rekenhof indienen in het Vlaams Parlement, zodat dat onder meer de schuld van het IWT in kaart kan brengen.

© 2013 De Persgroep Publishing

Ann van den Broek - De Morgen, pag. 3