Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

In het parlement

Uitdieping Westerschelde: “Vlaamse regering moet zakelijke taal hanteren”

LDD is ervan overtuigd dat Vlaanderen zich in het dossier van de Westerschelde en de contacten met Nederland een klein beetje te onderdanig en te mak opstelt.

Lode Vereeck: "Ik zou een andere aanpak tegenover de Nederlanders willen voorstellen. Mijn ervaring van in Nederland te wonen en te werken heeft me geleerd dat men een zakelijke taal moet hanteren. Nederland is een handelsnatie. Het gaat er op een zakelijke manier aan toe. Ik denk inderdaad dat u de Nederlanders enigszins verkeerd aanpakt. In die zin is het voor een stuk wel de schuld van de Vlaamse Regering."

(...)

Lode Vereeck: "Mevrouw de minister, zelf heb ik jarenlang in Nederland gewoond en gewerkt. Ik moet u zeggen dat ik met heel veel frustratie en met lede ogen heb zitten bekijken hoe de twee bevriende landen elkaar de jongste tijd behandelen. Dat is niet uw schuld, maar Vlaanderen wordt toch wel met een kluitje in het riet gestuurd. De zoveelste Nederlandse belofte blijkt een loze belofte te zijn. Diverse bewindslui aan Nederlandse zijde laten keer op keer uitschijnen dat ze het verdrag met Vlaanderen zullen uitvoeren, en dan komen ze daar kort nadien weer op terug, of er is een andere minister die een tegenovergestelde stelling inneemt. Het is duidelijk dat we dat niet langer kunnen aanvaarden.

Ondanks een reeks werkbezoeken, naar ik aanneem van uzelf, maar zeker ook van minister Leterme, aan de Nederlandse collega's, ondanks het feit dat de minister-president de ambassadeur op het matje heeft geroepen, ondanks herhaalde protesten uit Vlaanderen, blijven uw Nederlandse ideologische zielsgenoten van het CDA keer op keer vertragingsmanoeuvres uitvoeren. Ik denk trouwens dat die tête-à-têtes niet zo goed lukken. Hetzelfde geldt voor de tête-à-têtes die de minister-president probeert rond te krijgen met kanselier Merkel, ook een christendemocrate.

LDD is ervan overtuigd dat Vlaanderen zich in die contacten met Nederland een klein beetje te onderdanig en te mak opstelt. Nogmaals, ik heb daar bijna twaalf jaar
gewerkt en er een dikke twee jaar gewoond. Ik zou een andere aanpak tegenover de Nederlanders willen voorstellen. De heer Penris heeft er eigenlijk al naar verwezen. Ik denk inderdaad dat u de Nederlanders enigszins verkeerd aanpakt. In die zin is het voor een stuk wel de schuld van de Vlaamse Regering.

Recent verklaarde de minister-president dat de kleine lettertjes in de overeenkomst niet kunnen worden gebruikt om de aangegane engagementen niet uit te voeren. Dat was een reactie op een stelling van de Nederlandse minister, die inderdaad zei dat Vlaanderen de kleine lettertjes blijkbaar niet goed had gelezen en dat we niet over een verweermiddel beschikten om Nederland te dwingen het verdrag uit te voeren.

Mevrouw de minister, ik heb het verdrag nu ook eens grondig gelezen. Ik volg eigenlijk wel de stelling van de minister-president. In deze context had ik echter wel graag een antwoord op een aantal vragen.

Kunt u me duiden wat die ‘kleine lettertjes' van het verdrag en van de overeenkomst eventueel zouden kunnen zijn, evenals de draagwijdte waar uw Nederlandse collega naar verwijst? Hebt u informatie gekregen van uw Nederlandse collega over wat precies wordt bedoeld?

Welke middelen zult u aanwenden om de Nederlanders te dwingen deze overeenkomst na te leven? Gaat u hierbij over tot juridische acties, zoals daarnet ook al werd gesuggereerd? Zo ja, riskeert Vlaanderen dan niet dat een dergelijke procedure nog meer tijd zal vergen en tot verder uitstel zal leiden? Of zult u andere middelen aanwenden om Nederland onder druk te zetten? Denkt u aan tegenmaatregelen? Zo ja, welke? In de media heeft de Antwerpse haven laten weten dat ze een schadevergoeding eist. Hebt u, als vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering, als een van de verdragspartijen, de intentie om dat ook te doen om de voor Vlaanderen verloren baten te compenseren? Mevrouw De Ridder
heeft daarnet op iets gealludeerd. Ik had graag uw mening daarover gehoord.

Bent u van oordeel dat, zowel met betrekking tot de uitdieping van de Westerschelde als de reactivering van de IJzeren Rijnverbinding, Nederland via vertragingsmanoeuvres tijdsvoordeel tracht te creëren voor de eigen haven van Rotterdam die, in tijden van crisis, haar marktaandeel wil uitbreiden ten koste van de Vlaamse havens? Is dat ook uw visie? Zult u dan in de Europese context de gepaste maatregelen nemen?

Is de Vlaamse Regering bereid om Nederland nog verder uitstel te verlenen indien zou blijken dat de Nederlandse regering op 9 oktober opnieuw geen definitieve beslissing neemt? Zoals u weet, moet dit verdrag uitgevoerd zijn tegen het einde van het jaar."