Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Toespraken en presentaties

Toespraak Jean-Marie Dedecker n.a.v. de lentehappening en vijfjarig bestaan LDD

22/04/2012 09:18 - Toespraken en presentaties

Tijdens een druk bijgewoonde Lentehappening in Middelkerke, hield voorzitter Jean-Marie Dedecker  naar aanleiding van het vijfjarig bestaan van LDD een toespraak, waarin hij onder meer inging op de uitdagingen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in oktober en de politieke actualiteit.

Beste vrienden,

 

Belofte maakt schuld, zegt het spreekwoord. Toen onze receptie op 3 februari in de Lozen Boer in Lochristi werd ondergesneeuwd, vond iedereen het redelijk dat we onze nieuwjaarswensen wat hebben uitgesteld. Maar we beloofden dat het geen afstel zou worden. Daarom ben ik bijzonder tevreden dat er vandaag nog meer mensen naar hier zijn afgezakt, en het weer is niet denderend, maar de weg toch al een stuk veiliger dan begin dit jaar.

Voor nieuwjaarswensen is het wat laat, en zelfs de Paasklokken zijn al vertrokken. Maar het voordeel is dat we nu een familiedag konden organiseren, die nu al honderd procent  is geslaagd. Het was vanmiddag drummen op de zeedijk van Middelkerke, en ook dat deed deugd. Want we hebben nog altijd iets te vieren.

Het is al meer dan 5 jaar geleden dat we in het Hotel Restaurant Groeneveld bijeen kwamen om een nieuwe partij op te richten. Van de Groeneveldgroep kwam de Cassandra denktank, en uiteindelijk werd Lijst Dedecker boven de doopvont gehouden.

We hebben toen samen in zeer korte tijd bijzonder veel kunnen verwezenlijken. Er moest een programma worden uitgeschreven, een website opgezet, een campagne worden geïmproviseerd. Maar de nood aan vernieuwing was toen zo groot dat Lijst Dedecker meteen werd beloond met 5 zetels in de Kamer en 1 zetel in de Senaat. Lijst Dedecker was misschien wel met de ijzers bevallen, maar de baby was levensvatbaar.

We hebben in die vijf jaar samen veel meegemaakt, de ene campagne na de andere, met wisselend succes, zijn hoogte en dieptepunten. Zo moesten we in de eerste campagne, op enkele dagen van de verkiezingsdatum,  samen het verdriet verwerken van onze kopman in Oost-Vlaanderen, Boudewijn Bouckaert voor het verlies van zijn vrouw en niet geboren kind.

We herinneren ons ook nog allemaal hoe de regiovoorzitter van de Bloemenstreek, ook in Oost -Vlaanderen, verongelukte toen hij naar huis reed na een zoveelste bijeenkomst voor LDD. En het meest tragische ongeluk overkwam mijn compagnon de route, Paul Van Hie die al die jaren met hart en ziel gezwoegd heeft om de partij ook administratief een aangezicht te geven. Hij was ook de man die het nooit opgaf, die er de moed in hield als het minder ging, maar even goed de mensen met hun voetjes op de grond hield als alles vanzelf leek te gaan. Daarom wil ik Paul samen met al de mensen die we in de afgelopen vijf jaar hebben verloren vandaag even gedenken.

Gedenken, dat doen we niet alleen door aan het verleden te denken, maar ook door naar de toekomst te kijken.  Dat is wat ons vandaag moet bezighouden. Met als grote vraag of het nog de moeite is om voor LDD op te komen, om kiezers warm te maken, nu we straks weer voor verkiezingen staan.

Mijn antwoord is natuurlijk JA, en ik wil met U enkele punten overlopen, en dan zult ge zien dat er na 5 jaar Lijst Dedecker en LDD nog altijd evenveel werk op de planken ligt.

5 jaar geleden waren wij Europees kampioen belastingen betalen. De helft van wat we toen verdienden ging toen naar de fiscus.

Vandaag is het overheidsbeslag opgelopen tot 54 %, en gaat 1/4de van de intresten op onze zuur verdiende spaarcentjes naar de fiscus.

We organiseren onze eigen armoede: wie als gezin net genoeg verdient om aan de armoedegrens te komen, en dit is 2035 bruto per maand, betaalt in dit land 40 % belastingen. Wat een onzin, en wat een onrecht!

Een vlaktaks van 30 procent met een vrijstelling tot 15.000 euro op jaarbasis zou dit onrecht uit de wereld helpen.

Met de pensioenen is het net eender, en wij vragen ons nog altijd af wanneer de zelfstandigen, of de mensen met een gemengde loopbaan eindelijk een fatsoenlijk  pensioen zullen krijgen.

LDD voorstellen zijn nog altijd actueel, ook voor bedrijven. Het invoeren van een vlaktaks, het afschaffen van subsidies en allerhande aftrekposten.

Ook op gemeentelijk vlak moeten de pestbelastingen worden afgeschaft. (drijfkracht). Ons concreet voorstel voor Middelkerke is de gemeentelijke opcentiemen voor personenbelasting naar 0 brengen. Het kan in andere gemeenten, waarom zou het hier niet kunnen?

5 jaar geleden was België de Europese kampioen van de lasten op arbeid.

De werknemer kreeg, en krijgt nog altijd maar 1 euro in handen van elke 3 euro die de werkgever voor zijn arbeid betaalt. Nu is het nog erger geworden, nu de bedrijfswagens om mee naar het werk te gaan, extra worden aangepakt.

Voor 3 uur interimarbeid voor de Horeca op zondag betaalt de patron aan een uitzendbureau 75 euro en de werknemer krijgt amper 17 euro in handen. Dit is gelegaliseerde diefstal.

Oplossingen van LDD: Indexeer de netto-lonen, de koopkracht blijft behouden en de lasten op arbeid nemen af op het ritme van de inflatie.

Ook de gemeenten kunnen hun duit in het zakje doen. Ze hebben de natuurlijke neiging om hun personeelsbestand voortdurend uit te breiden. Macht leidt tot machtsmisbruik en tot vriendjespolitiek. Daarom,moeten alle gemeenten een begrotingsnorm voorop stellen waarbij het personeelsbestand beperkt wordt tot een percentage dat overeenstemt met wat in de privébedrijven met een vergelijkbare omzet aan personeel wordt besteed.

5 jaar geleden stonden we met zijn allen  in de file, vandaag staan we allemaal stil.

Niet alleen in Antwerpen wordt er jarenlang gezeverd over een brugske, een tunneltje, weer een brugske, nog een tunneltje, en geraken we met geen wiel vooruit. 

Integendeel, de wegen worden versmald, ze worden dicht geschilderd voor het gewone verkeer. Boetes en flitspalen komen er maar altijd bij. De auto is meer dan ooit de melkkoe van de Wetstraat.

Dat wordt dan aangevuld met de dictatuur van het openbaar vervoer, die het verkeer en de handel stillegt. Daarom moeten dorps- en stadskernen toegankelijk blijven voor de auto. Dat is van levensbelang voor de plaatselijke middenstand, om te kunnen concurreren met de grote winkelcentra van buiten de dorpskern.

LDD heeft 5 jaar lang gehamerd op dit thema, en eindelijk wordt er wat werk gemaakt aan de putten de gaten in onze wegen.

Voor de gemeenten hebben we ook een duidelijk plan. Doorgaand verkeer moet zoveel mogelijk rond de stads- of dorpskern worden omgelegd, of met éénrichtingsverkeer als het niet anders kan.

  • - Tram in Lombardsijde
  • - Afrit van de autosnelweg in Slijpe
  • - Leopoldlaan Middelkerke.

Voor de wegeniswerken, ook die van de gemeenten, moet er gewerkt worden met dubbele schiften, dat de duur van de werken maximaal wordt ingekort. En de handelaars moeten nog meer gebruik kunnen maken van de Wet Dedecker, die hun inkomstenverlies door openbare werken moet compenseren.

5 jaar geleden, toen kwamen wij op voor 'Goed Bestuur'.

Vandaag is het politiek cliëntelisme nog nooit zo groot geweest. Er liggen 46 topbenoemingen te wachten op een politieke lidkaart, bij de NMBS, bij de FOD Pensioenen, bij Belgacontrol, en zelfs om het nationaal orkest te leiden, moet je een politiek partijkaart op zak hebben.

Het politiek cliëntelisme en de graaicultuur van de Parti Socialiste tiert welig, en is besmettelijk.

Dexia is de grootste bankroof uit onze geschiedenis, met de Christelijke Vakbond in een hoofdrol.

Middelkerkenaars herinneren zich zeker nog de dubieuze verkoop van Zon en Zee, het vakantiecentrum van het ACW in Westende door Johan Vande Lanotte, als minister van Asiel en Migratie.

LDD is en blijft de Test-Aankoop van de politiek, de klokkenluider

Lode Vereeck, over rekenwonder Philippe Muyters, over het I-tech dossier van Ingrid Lieten.

Herinner U ook Fientje Moerman, en de gemanipuleerde benoemingen van Patrick Dewael op Binnenlandse Zaken. Hij moest er wel de plaats voor ruimen. Ze lijden allemaal aan de Blauwe ziekte, het is belangrijker welke partijkaart je hebt dan wat je kan.

De faling van de Gemeentelijke Holding indachtig, kan er op gemeentelijk vlak ook veel gebeuren.

Peter Reekmans, onze waakhond voor de Intercommunales heeft een decreet ingediend. "In de raden van bestuur van de intercommunales mogen namens de gemeenten alleen nog de betrokken vakschepenen zetelen." Een besparing van 25 miljoen euro, de helft van de miserietaks.

Wat het betekent in een PS of een Sp.a staat te leven heb ik in Oostende 20 jaar meegemaakt. Als een socialist met zijn handen in zijn eigen zakken zit moet het 25 graden onder nul vriezen, zoniet zit hij in die van jou. De failliete autonome gemeentebedrijven in de 'Koningin der badsteden' zijn daar het mooiste bewijs van.

Graaicultuur is niet het voorrecht van de klassieke partijen. Ook de N-VA  helpt mee om een Vlaamse energiemaatschappij op te richten. We moeten waakzaam blijven: Deze nutteloze overheidsinstelling kreeg 550 miljoen subsidies om uit te delen aan overheidsgebouwen voor duurzame energie. Een kabinetard van minister Bourgeois,  Andries Gryffroy staat aan het hoofd van deze instelling, maar als energieconsulent heeft hij zelf een bedrijfje NV ENBOKO.

Goed bestuur vergt ook inspraak. Inspraak is meer dan om de zes jaar een bolletje kleuren op een kiesbrief. Wij zijn onvoorwaardelijk voorstander van het referendum. Een bindende volksraadpleging voor belangrijke beslissingen die het dagelijkse leven van de burgers beïnvloeden.

Vijf jaar geleden dachten we ook al in confederale termen, nu riskeren we een het oude Belgisch model, dat een democratie onwaardig is.

Wij geloven werkelijk dat dit het beste model is met een toekomstperspectief voor dit land. We leven in twee verschillende landen die best zoveel mogelijk hun eigen boontjes doppen, maar die ontegensprekelijk ook gemeenschappelijke belangen hebben. De Vlaming betaalt echter altijd de rekening. Vandaar dat het best is dat elk voor zijn eigen portemonnee zorgt.

Wij zijn het meest verdraagzame volk ter wereld. Wij worden geregeerd door iemand die we niet verkozen hebben, die onze taal niet spreekt, en die zoon is van een migrant.

Dit laatste deert mij niet. Het is erger dat onze premier ook iemand is die onze ideeën niet vertegenwoordigt. Vlaanderen stemt rechts en krijgt steevast een linkse regering.

Vijf jaar geleden beheerste de migrantenproblematiek de samenleving.

De 'Open Deur' politiek van Paars had de poorten wagenwijd opengezet voor een half miljoen nieuw Belgen, waarvan twee op de drie in de uitkeringseconomie terecht kwamen. Vijf jaar en twee algemene regularisaties later zijn er nog eens zoveel bijgekomen.

Migranten vullen gaten in de arbeidmarkt die open gelaten worden door een sociaal systeem dat mensen betaalt om niet te werken.

Ook gemeenten hebben hier een taak te vervullen. De helft van het leefloonbudget gaat naar migranten en mensen die nooit aan ons sociaal systeem hebben bijgedragen. Ons motto blijft: "Iedereen is welkom om te presteren of te studeren, niet om te profiteren." Is het dan teveel gevraagd dat leefloners in hun gemeente ook kunnen worden ingezet voor de diverse taken en opdrachten?

Gemeenten moeten stoppen met hun gedoogbeleid, hun gratis politiek en een huisvestingsbeleid die - op basis van politieke correctheid - haar eigen inwoners discrimineert ten opzichte van de nieuwkomers.

Vijf jaar geleden kwamen we ook op voor de afschaffing van de provincies.

En dat doen we nog altijd. De verdeling stamt uit de tijd van Napoleon, en het provinciaal niveau moet zowel politiek als administratief volledig verdwijnen. Dit levert een aanzienlijke besparing op. Gemeenten hebben het recht om taken, die op bovengemeentelijk schaal goedkoper en efficiënter kunnen uitgevoerd worden, te delegeren aan een tussengemeentelijke structuur. Hierbij staat het principe van vrije associatie voorop.

Daarom doet LDD ook niet mee aan de provincieraadsverkiezingen. We kunnen geen energie steken in een bestuursniveau dat niet moet worden afgeslankt, zoals de Vlaamse regering nu voorstaat, maar dat moet verdwijnen. Reglementitis of overdreven regelneverij is de Vlaamse bestuursziekte van deze tijd. Wie een huis op het platteland koopt wordt decretaal gehomejacked door de Vlaamse ambtenarij. Natuurbeschermers en vleermuizentellers menen dat het eigendomsrecht iets is dat uit de 19de eeuw dateert. Toen de kathedraal van Antwerpen of het belfort van Brugge werden gebouwd bestond Stedebouw nog niet.

We doen niet mee aan de provincie, maar des te meer zullen we vanuit de partij alle mensen steunen die zich in de komende maanden gaan inzetten om in hun gemeente een voet tussen de deur te steken, of het nu op een LDD lijst, onder de vlag van Lijst Dedecker, of op een kartellijst, een stads- of gemeentelijst. Want zij maken de brug naar de federale en Vlaamse verkiezingen van 2014.

Waar er mensen nodig zijn om te gaan plakken, strooien of bussen, zullen de afdelingen waar geen lijsten worden ingediend ongetwijfeld bijspringen. Het is dan ook met groot genoegen, dat ik hier in de gemeente Middelkerke het startschot kan geven voor deze verkiezingscampagne. De campagne vertrekt hier aan de zee, maar trekt over verscheidene grote steden, en enkele tientallen gemeenten, in Oost- en West-Vlaanderen, in Vlaams-Brabant, in Antwerpen wat minder, maar in Limburg dan weer meer, waar de kiezer op een lijst of een kandidaat kan kiezen voor het gezond verstand.

We gaan er voor, en aan alle kandidaten wens ik van harte veel succes.