Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

Peter Reekmans: Dringend nood aan gecoördineerd beleid inzake windenergie!

20/01/2013 12:37 - Persbericht

Vergunningen voor het plaatsen van windmolens of windturbines worden, bij afwezigheid van een eenduidige beleidsaanpak, omzeggens systematisch geweigerd. Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Reekmans (LDD) is van oordeel dat er op Vlaams niveau dingend werk moet worden gemaakt van een gecoördineerde aanpak inzake het opwekken van windenergie. Zo niet vreest hij dat Vlaanderen de Europese 20/20/20-doelstellingen nooit zal halen.

De Vlaamse regering onderschrijft het Europese 20/20/20-plan, waarbij tegen 2012, de uitstoot van CO2 met 20% dient te worden teruggedrongen, het energieverbruik met 20% moet dalen en het aandeel hernieuwbare energie minstens 20% dient te bedragen. Het halen van deze doelstellingen impliceert dat er beleidsmatig resoluut moet worden ingezet op het opwekken van duurzame energie, zijnde zonne-energie en windenergie. Inzake het faciliteren van windenergie schiet het Vlaams regeringsbeleid echter schromelijk te kort.

 

Peter Reekmans: "Vergunningen voor het plaatsen van windmolens of windturbines worden omzeggens systematisch geweigerd. Op basis van een monitoring van de sinds 1 september 2009 geregistreerde dossiers zijn er immers minstens 80 dossiers gekend waarbij de aangevraagde vergunning voor het plaatsen van een windmolen of een windturbine werd geweigerd. Het betreft zowel kleinere turbines, al dan niet te plaatsen op een bestaand gebouw, als middelgrote of grote turbines waarvan de opgewekte elektriciteit grotendeels voor eigen verbruik is bestemd. Ruim 40% van deze aanvragen werd door een bedrijf ingeleid. Slechts in een beperkt aantal dossiers werd de weigering alsnog gevolgd door een vergunning, wellicht na aanpassing van het dossier. Het feit dat er nauwelijks vergunningen voor het plaatsen van windmolens of windturbines worden verstrekt is in hoofdzaak te wijten aan de afwezigheid van een eenduidige en gecoördineerde beleidsaanpak inzake windenergie."

 

De afwezigheid van een eenduidige beleidsaanpak inzake het plaatsen van windmolens of windturbines manifesteert zich het duidelijkst op het gemeentelijke niveau.

 

Peter Reekmans: "De gemeentebesturen, bevoegd voor het afleveren van kleine windturbines of windmolens die maximaal 15-meter hoog zijn, voeren bij afwezigheid van een eenduidige beleidsaanpak inzake windenergie een ad-hoc vergunningenbeleid dat in de praktijk neerkomt op pure willekeur. Logischerwijze werden er sinds 1 september 2009 dan ook slechts een 70-tal kleine windmolens in Vlaanderen vergund. Dit is een gemiste kans omdat er net via deze kleinere turbines veel energie kan worden opgewekt zonder dat het landschap ernstig wordt geschaad."

 

"Het is de hoogste tijd dat er inzake het opwekken van windenergie, op Vlaams regeringsniveau, ernstig werk wordt gemaakt van een gecoördineerde beleidsaanpak tussen de inzake Energie, Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu bevoegde Vlaamse administraties. Anders halen we de Europese 20/20/20-doelstelling in Vlaanderen nooit!", besluit Peter Reekmans.