Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

In het parlement

“Minister-president, waar zijn die garanties nu gebleven?” (Gino De Craemer)

11/02/2009 19:09 - In het parlement - Vlaams

Vlaams parlementslid Gino De Craemer vroeg vandaag tijdens het plenair debat aan minister-president Kris Peeters hoe dat nu juist zit met het heropstarten van de dialoog. "Zijn er nu feitelijk al garanties op concrete resultaten of niet?"

De Craemer kon na het antwoord van Kris Peeters - "- "ik ga ervan uit dat u mij volgende week opnieuw zult ondervragen" -niet anders dan concluderen: "Mijnheer de minister-president, het vertrouwen in u is zoek, ook in uw partij en ook in de regering. U komt tot geen enkele oplossing in het communautaire dossier."

Gino De Craemer:

"Mijnheer de minister-president, ik kan er niet aan doen, u blijft volharden in de boosheid en daarmee sta ik hier weer vandaag."

"Ça passe ou ça casse", konden we dit weekend lezen in De Standaard. Met die instelling wil de Vlaamse Regering blijkbaar de communautaire dialoog nog deze maand heropstarten. Meer zelfs, als het van de Vlaamse Regering afhangt, wordt er tot de finish doorgewerkt."

"Maar, als er na die ene vergadering geen resultaten zijn, is het gedaan met de dialoog", zo kunnen we lezen en klinkt het in de regering. Wederom heel stoere taal, mijnheer de minister-president, ik heb zoiets al eerder gehoord, maar goed, het is u gegund."

"Collega's, tot op heden reageerde de Vlaamse Regering afwachtend op het aanbod van de Franstalige partijen: er zouden en moesten garanties zijn om inderdaad terug aan de tafel te gaan zitten en u zou niet verleid worden tot tijdverlies en tot eindeloos vergaderen zonder uitzicht op resultaten. Volgens mij was dat een terechte houding. "

"In tegenstelling tot vorige week is er nu totaal geen sprake meer van garanties. Neen, u gaat zonder garanties aan de onderhandelingstafel zitten. Begrijpe wie dat kan. "

"Mijnheer de minister-president, vorige week heb ik u de vraag gesteld om dit voltallige parlement te laten beslissen of u al dan niet terug aan tafel gaat zitten met de Franstalige partijen, maar blijkbaar hebt u daar geen oren naar. Nochtans blijkt uit de praktijk dat het nuttig zou zijn om er hier een debat over te voeren."

"Mijn vraag luidt als volgt: welke nieuwe aanwijzingen heeft de Vlaamse Regering gekregen van de Franstalige partijen inzake garanties op concrete resultaten van de gesprekken?"

Minister-president Kris Peeters:

"Mevrouw de voorzitter, dames en heren, ik verwachtte al dat de heer De Craemer hier vandaag opnieuw deze vraag zou stellen."

"Mijnheer Van Hauthem, u hebt mij eigenlijk gelijk gegeven door te zeggen dat we nog één vergadering moeten beleggen."

(Opmerkingen van de heer Joris Van Hauthem)

"Zo had ik het begrepen, ik kom er straks op terug."

"Mijnheer De Craemer, ik wil hier wel elke keer wel een stand van zaken geven, zoals u hebt gevraagd, maar ik stel vast dat er telkens een zekere onlogica in uw standpunt zit. U zegt telkens dat de gemeenschapsdialoog op niets trekt, dat ik hem nooit had mogen opstarten, dat het een doodgeboren kind is."

(Opmerkingen van de heer Gino De Craemer)

"Maar daarnaast vraagt u wel een debat over de gemeenschapsdialoog en over hoe die moet worden aangepakt. Ik heb hier van de meerderheid een mandaat gekregen om de gemeenschapsdialoog te starten. In dat mandaat werd gesteld dat ik deelakkoorden moet realiseren voor de verkiezingen van 2009. "

"Ik ben ervan overtuigd dat de mogelijkheid en de tijdsspanne om die deelakkoorden te sluiten, heel beperkt zijn. De heer Van Hauthem heeft terecht opgemerkt dat de Vlaamse Regering niet de bedoeling heeft en er absoluut niet mee akkoord gaat om opnieuw een reeks van vergaderingen te starten waarbij men gaandeweg verzinkt in het moeras."

"Vrijdag hebben we binnen de Vlaamse Regering alles nog eens op een rijtje gezet. We hebben vastgesteld dat de Franstaligen willen dat de gemeenschapsdialoog opnieuw wordt opgestart. Heel wat belangrijke deelnemers aan de dialoog, onder wie covoorzitter Armand De Decker en Philippe Moureaux, hebben die wens geuit. De reactie van de Vlaamse Regering daarop is dat we nog één keer een vergadering zullen beleggen, om daar vast te stellen of deelakkoorden al dan niet mogelijk zijn. We willen niet in een situatie terechtkomen waarbij er nog verschillende vergaderingen volgen. Op die ene vergadering moet duidelijk worden waar we staan. En we zullen daar dan ook de nodige conclusies uit trekken."

"Ik denk dat dat een normale gang van zaken is. We volgen een lijn die volledig binnen het mandaat valt dat ik van dit Vlaams Parlement heb gekregen. "

"Mijnheer Van Hauthem, u hebt de vorige keer ook al gevraagd wat het plan B is. Ik heb toen gezegd dat u zelf ook een plan B hebt, maar dat bleek dan het plan A te zijn. Ik ga ervan uit dat we niet over een plan B moeten spreken zolang het plan A nog in uitvoering is of nog een kans op slagen heeft. Pas wanneer het plan A - deelakkoorden afsluiten binnen de gemeenschapsdialoog - niet lukt, zullen we over een plan B spreken, niet eerder. Eerst moeten we alles op die gemeenschapsdialoog zetten, en kijken hoe die verloopt."

"Mijnheer De Craemer, u verwees terecht naar de uitspraak 'ça passe ou ça casse'. Wat ons betreft, moet die eerste vergadering duidelijk maken of er deelakkoorden of principiële akkoorden kunnen worden afgesloten, waarmee we de gemeenschapsdialoog een tweede adem kunnen geven. Dat valt mijns inziens volledig binnen de krijtlijnen die hier zijn besproken."

"Ik ga ervan uit dat u mij volgende week opnieuw zult ondervragen over deze materie. Ik heb daar geen enkel probleem mee. Het parlement kan alle informatie krijgen die het van mij wenst. "

De Craemer:

"Mijnheer de minister-president, het is opnieuw heel duidelijk dat er geen garanties zijn. De ene week klopt u zich nog stoer op de borst en stelt u dat u niet meer rond de tafel gaat zitten als er geen garanties zijn, maar deze week klinkt het al totaal anders. Nu roept u, zo mak als een lammetje, zelf op om opnieuw aan tafel te gaan zitten."

"Waar zijn die garanties nu gebleven? Er zijn er geen. Ik heb er in elk geval geen enkele gehoord. Straks moeten we er nog voor opletten dat de Franstaligen garanties gaan eisen of bijkomende eisen stellen."

"Mijnheer de minister-president, ik heb er genoeg van. Ik hoop dat ik hier volgende week niet opnieuw hoef te staan. Overigens hebben ook uw eigen partijgenoten er genoeg van. Ook zij zien in dat u niet langer spelletjes kunt spelen."

Minister-president Kris Peeters:

"Ik zal wel over mijn eigen partij spreken, spreekt u over de uwe."

De Craemer:

"Ook zij zien in dat het gedaan is met nodeloos tijd rekken. Ook zij zien in dat het woord 'crisis' door u en door uw regering als drogreden gebruikt wordt om niet in te grijpen. Ze zien ook in dat wij in Vlaanderen niet de nodige economische hefbomen hebben om de financiële en economische crisis op te lossen. Ze zien ook in dat u niets in de pap te brokken hebt en dat u onder curatele staat van uw federale collega's."

"Mijnheer de minister-president, het vertrouwen in u is zoek, ook in uw partij en ook in de regering. U komt tot geen enkele oplossing in het communautaire dossier."

Minister-president Kris Peeters:

"Mevrouw de voorzitter, sommige collega's zitten al in volle verkiezingscampagne. Dat is hun volste recht. De Vlaamse Regering is ondertussen bezig met het aanpakken van de crisis, niet alleen van de banksector, maar ook van de automobielsector, van de landbouw en vele andere sectoren. We zijn ook bezig wat in het regeerakkoord staat en wat in het Vlaams Parlement over de staatshervorming is gevraagd, maximaal te realiseren. Sommigen hebben daar verkeersborden voor nodig, wij doen dat elke dag opnieuw."

(Opmerkingen van de heer Jan Peumans)

"Mijnheer Peumans, ik wil rustig wachten tot u uw punt hebt gemaakt. Mijnheer Bourgeois, u vraagt elke keer naar garanties, maar u weet dat we bij de start van de gemeenschapsdialoog de garanties voor deelakkoorden heel duidelijk hebben geformuleerd. Ook de garanties over de discussie over Brussel-Halle-Vilvoorde hebben we duidelijk geformuleerd. U komt er elke keer op terug. Ik ga er vanuit dat dit nog een tijdje zal doorgaan."

"Mijnheer De Craemer, ik ga er vanuit dat u deel uitmaakt van de oppositie en dat u de Vlaamse Regering en de Vlaamse meerderheid niet steunt. Ik kan dat begrijpen. Het is wel belangrijk dat wij de gemaakte afspraken zo goed mogelijk nakomen en dat we de conclusies zullen trekken op het moment dat wij menen dat ze moeten worden getrokken."

De Craemer:

"Mijnheer de minister-president, u hebt uw zeven thema's waarmee u naar de dialoogtafel wilt stappen, in het Frans laten vertalen. Ik vrees dat de Franstaligen die vertaling echt niet nodig hebben. Ze hebben u al lang begrepen. Ik vrees dat het u en uw regering zijn die een taalbad nodig hebben. Eén woord in het Frans begrijpt u niet, en dat is 'non'. Dat betekent neen. Ze zullen u nooit garanties geven."

"Mijnheer Van Rompuy, ik heb nog een uitsmijter voor u. Iemand die zegt, een regering die alleen een meerderheid in Wallonië heeft, speelt met vuur. Dat is staatsgevaarlijk. U mag eens raden wie er de leiding neemt van een dergelijke regering. "