Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Opinies

Minister Arena, zet onze pensioentoekomst niet op het spel

04/12/2008 13:14 - Opinie

Minister Arena wist vorige week te melden dat ze er aan denkt om te raken aan de fiscale voordelen van het individueel pensioensparen. Boudewijn Bouckaert en Geert François, beiden lid van de liberale denktank Cassandra, reageren in een opiniestuk. "De aanvullende pensioenpijlers zijn te belangrijk. Dat negeren of zelfs tenietdoen, getuigt van socialistisch dogmatisme en verkiezingskoorts. De huidige en komende generaties zouden daardoor oeverloos lijden."

In 2003 nog veranderde toenmalig minister van Pensioenen Frank Van den Broucke het pensioenlandschap voor de tweede pijler met de wet op de aanvullende pensioenen (WAP). Die wet heeft als opzet de democratisering van de tweede pijler, ingezet door de wet-Colla uit 1995, te verstevigen.

We laten in het midden of de WAP die doelstelling bereikt, maar stellen toch vast dat deze wet uitging van een socialistische minister die de tweede pijler verder wilde veralgemenen, juist om het karige wettelijke pensioen aan te dikken. Nu horen we plots een minister van Pensioenen uit dezelfde politieke familie dat alles ter discussie stellen, zonder enig vooronderzoek. Dat ruikt meer naar socialistische 'stemmingmakerij' dan naar enig rationeel argument.

Laten we even naar de cijfers kijken. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) voorspelt in verschillende studies een stijgend belang van de tweede en de derde pijler in België om de vervangingsratio van de gepensioneerden op peil te houden.

In 2010 wordt een brutovervangingsratio (percentage dat je ontvangt als 'pensioenuitkering' gewogen tegenover je gemiddelde inkomen als werkende) verwacht van 41 procent uit het wettelijk pensioen en 5 procent uit de tweede pijler. Vanaf 2030 daalt de ratio uit het wettelijk pensioen naar 38 procent en verdubbelt de ratio uit de tweede pijler naar 10 procent.

Verkiezingskoorts

Hoewel je uiteraard ook rekening moet houden met de nettovervangingsratio (verhouding nettopensioen/netto-inkomen), duidt dit toch wel duidelijk het belang aan van de aanvullende pijlers. Dat negeren of zelfs tenietdoen, getuigt van socialistisch dogmatisme en verkiezingskoorts. De huidige en komende generaties zouden daardoor oeverloos lijden.

In Nederland bedraagt volgens de OESO de brutovervangingsratio uit het wettelijk pensioen (AOW) in 2010 slechts 29,6 procent, maar wordt dat aangevuld door 40,4 procent uit de tweede pijler. Die cijfers spreken voor zich. Het armoedepercentage bij gepensioneerden ligt in Nederland met 7 procent dan ook veel lager dan in België (21 tot 25%, naargelang de studie).

De reserves in dit stelsel worden verwacht te stijgen naar 195 procent van het bruto binnenlands product (bbp) in 2040. In België is dat maar een fractie daarvan. Volgens een enquête van Budget Week (24 november 2008) doet op dit ogenblik liefst 47 procent van de arbeiders in België aan pensioensparen in de derde pijler (individueel pensioensparen).

Beweren dat dat slechts enkelen ten goede komt, getuigt dus op zijn minst van weinig dossierkennis. Deze vorm van sparen ontmoedigen is niet alleen ondemocratisch maar zelfs antisociaal. Wat ons ten zeerste verbaast van een minister die zegt voor een sociaal beleid te staan.

Aanhalen dat het Zilverfonds ook moet worden gespekt met meer dan alleen (virtuele) begrotingsoverschotten getuigt inderdaad van realiteitszin, maar is niet meer dan prietpraat als het daarbij blijft. Lezing van het statutaire doel van het Zilverfonds, uitgevonden door een socialistische minister van Begroting, Johan Van de Lanotte, zegt genoeg: 'Dit dient enkel als budgettair vehikel.' Alvorens 1 cent te mogen uitkeren, moet onze overheidsschuld dalen naar 60 procent van het bbp, en met 85 procent zitten we daar ver af.

Vestzakbroekzakoperatie

Tevens toont het opgelegde beleggingsregime aan dat het enkel gaat om een vestzak-broekzakoperatie (Zilverfondscertificaten). Willen we daaraan verhelpen, dan moeten we niet alleen beginnen met een structurele financiering van het Zilverfonds, maar ook met een totale herziening van dat vehikel.

Ten slotte ware het ook opportuun voor minister Arena om naar de uitgaven van haar regering te kijken. De overheidsuitgaven in België gebeuren volgens de OESO uitermate inefficiënt (34% verkwiste middelen). Misschien kan enige sanering wat soelaas brengen voor de financiering van onze pensioenen. Minister Arena zou dat beter ook meenemen in het pensioendebat.

 

(c) Boudewijn Bouckaert en Geert François zijn lid van de liberale denktank Cassandra, die aanleunt bij Lijst Dedecker (LDD)