Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

LDD vraagt grondig onderzoek naar ontslag Desterbeck (COIV)

29/10/2010 17:00 - Persbericht - Justitie en veiligheid - Begroting

Een onderzoek van het Rekenhof heeft uitgewezen dat de federale regering 115 miljoen euro misdaadgeld illegaal heeft gebruikt om de begroting op te smukken. Het ging om in beslag genomen gelden die nog niet door een rechtbank verbeurd waren verklaard. Toch heeft de regering-Leterme de 115 miljoen in oktober 2008 voor de begroting van 2009 geboekt als 'bedragen die de staat definitief heeft verworven'.

LDD vraagt grondig onderzoek naar misbruik van misdaadgeld van het COIV 

Voor LDD is het duidelijk dat het hoofd van het Centraal Orgaan voor Inbeslagneming en Verbeurdverklaring (COIV), Francis Desterbeck, ontslagen werd in dubieuze omstandigheden. Naar alle waarschijnlijkheid heeft het ontslag te maken met diens weigering om, tijdens het bewind van de regering-Leterme, mee te werken aan het opsmukken van de begroting aan de hand van in beslag genomen gelden die nog niet door een rechtbank verbeurd waren verklaard. 

Jean-Marie Dedecker (LDD), federaal volksvertegenwoordiger: "Nu blijkt dat de regering-Leterme op illegale wijze haar begroting van 2009 heeft proberen op te smukken, zou een onderzoek ten laste van de toenmalige ministers van justitie, begroting en financiën (respectievelijk Vandeurzen, Van Hengel en Reynders) aan de orde moeten komen. Onderzoek naar hun 'misbruik van vertrouwen', 'gebruik van valse stukken' en 'schriftvervalsing' is volgens LDD immers meer gepast dan de directeur van het COIV te ontslaan." 

Jean-Marie Dedecker zal op de eerstkomende vergadering van de kamercommissie Justitie, minister van Justitie, Stefaan De Clercq, dan ook confronteren met zijn eerdere tegenstrijdige verklaringen inzake dit onfrisse dossier. De minister heeft blijkbaar de spreekwoordelijke stok om de hond te slaan gevonden en vervolgens ook gebruikt om het diensthoofd van het COIV te kunnen ontslaan. 

Jean Marie Dedecker: "Uit het advies van het Rekenhof blijkt dat de overboeking van de desbetreffende in beslag genomen gelden ten onrechte heeft plaats gevonden. Daarenboven had ontslagen directeur Desterbeck van het COIV destijds reeds alles binnen zijn mogelijkheden in werk gesteld om geen medewerking te moeten verlenen aan deze illegale operatie ten voordele van de regering. LDD pleit er daarom ook voor dat zijn ontslag onmiddellijk wordt teruggeschroefd." 

Bij begrotingsopmaak is alles gepermitteerd  

Lode Vereeck: "Terwijl al onze buurlanden grondig besparen, bedient deze regering zich van allerlei kunst- en vliegwerk. Van de levensnoodzakelijke sanering komt in België maar niets terecht. LDD heeft de afgelopen jaren herhaaldelijk op de gebrekkige kwaliteit van de begrotingen gewezen. De overboeking van de 115 miljoen EUR is een voorbeeld van het feit dat de regering zelfs bereid is haar eigen wetten en reglementen te overtreden om de begroting op te smukken. Dat loyale ambtenaren ten gevolge daarvan nog sancties riskeren is wel het toppunt van slecht bestuur."

Reacties op "LDD vraagt grondig onderzoek naar ontslag Desterbeck (COIV)"

Guillaume Plas
08/11/2010 16:53
Waarom wordt er geen brief gestuurd naar de Procureur des Konings ten einde een onderzoek te vragen wegens zware en duidelijke vermoedens van verduistering van inbeslaggenomen goederen uit hoofde van art. 507 S.W.B. en verduistering van het geld uit hoofde van art.240 S.W.B. De inbeslaggenomen zaken worden op de griffie gelegd en dit is een dienst van het Ministerie van Justitie. Inbeslaggenomen zaken vallen onder het tijdelijk "precair bezit", dat wil zeggen dat de bewaarder ervan ( de Staat) niet over de eigendom van de inbeslaggenomen zaken beschikt. De eigendom behoort toe aan de verdachte, zolang de strafrechter ze niet "definitief" heeft verbeurdverklaard. Definitief betekent dat er geen verzet, beroep of voorziening in Cassatie meer mogelijk is. Door deze "inbeslaggenomen gelden" over te hevelen naar het Budget, heeft de Regering zich de eigendom ervan toegeëigend, en zijn er sterke vermoedens van verduistering in de zin van art. 24O en 507 S.W.B. Aangeziendeze verdachte handelingen van de overheid openbaar bekend zijn, zou de Procureur des Konings normaal ambtshalve een onderzoek moeten starten. Het parket moet dan bepalen wie strafrechtelijk verantwoordelijk is voor deze verduistering van inbeslaggenomen goederen die nog aan de verdachte toebehoorden. Het feit dat de Regering nu het geld gat teruggeven wist het wanbedrijf niet uit. Dit is een “ogenblikkelijk wanbedrijf” dat gerealiseerd is door de akte van beschikking van de Regering op goederen waarover Staat slechts een “precair bezit” had.

Geef ook uw mening!

Naam:*
E-mail (wordt niet getoond):*
Uw reactie:*