Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Opinies

LDD komt op voor de basisscholen op het Vlaamse platteland

08/06/2012 14:40 - Opinie

De Vlaamse meerderheidspartijen werken al diverse maanden aan een nieuw omkaderingsdecreet voor het basisonderwijs, dit is het kleuter en lager onderwijs.  Volgens dat nieuwe decreet zouden de subsidies aan de scholen anders worden verdeeld, en zouden vooral de kleine scholen op het platteland lestijden verliezen, en dus ook geld. Vanuit de basisscholen in de Westhoek, in West-Vlaanderen, is daartegen protest gerezen, en hebben lokale schooldirecteurs een petitie laten rondgaan, waarin ze opkwamen voor hun verworven rechten. Het protest breidde zich intussen uit naar veel soortgelijke scholen op het hele Vlaamse platteland. LDD probeerde zich deze week aan hun kant te scharen door bij de stemming van het omkaderingsdecreet een amendement te laten goedkeuren dat de nieuwe berekeningswijze van de subsidies opschort voor de schooljaren 2012-2013 en 2013-2014.

Met het omkaderingsdecreet wil de Vlaamse overheid meer investeren in gelijkekansenonderwijs. Een van de problemen die men met de nieuwe regelgeving en berekeningswijze  aanpakt, is dat één kleuterleidster momenteel vaak verantwoordelijk is voor ongeveer 30 kinderen. Het beleid wil nu dus kleinere kleuterklassen realiseren, maar verder ook de planlast voor de scholen verminderen, een gelijke omkadering invoeren voor kleuter- en lagere scholen en extra middelen creëren voor scholen met meer kinderen uit gezinnen van kansarmoede, dit is vaak in de grote steden met veel migranten. Vlaanderen investeert daar 50 miljoen euro extra in, maar toch moet een deel van de middelen worden gezocht in een herverdeling tussen de scholen onderling. Daarvoor wilden de meerderheidspartijen de regel veranderen, waarbij leerlingen van scholen met verschillende vestigingsplaatsen apart worden geteld. Zo bestaan er heel wat, zeker op het Vlaamse platteland waar dorpen soms uiteenvallen in gehuchten,  waar telkens een onderafdeling van de hoofdschool is opgericht. De leerlingen van deze afdelingen worden nu apart geteld, tot dusver als aparte scholen gezien, en dus ook volwaardig betoelaagd. Maar door de nieuwe berekeningswijze zou dit voordeel grotendeels worden tenietgedaan. Hierdoor zouden veel basisscholen op het platteland minder subsidies ontvangen, dat betekent minder lestijden, minder leerkrachten en automatisch veel grotere klassen met minder aandacht voor elke leerling en voor elk studiejaar afzonderlijk. Het is tegen deze verschraling van het onderwijsaanbod in de Vlaamse dorpen dat LDD is opgekomen, omdat het decreet de basisdienstverlening in die landelijke gebieden afbouwt, wat op zijn beurt de leefbaarheid van de kleinere gemeenten bedreigt en de kans op de leegloop van de kleine dorpsscholen zeer reëel maakt.

Het protest bij de schooldirecteurs op het platteland heeft ertoe geleid dat de aparte telling van leerlingen in het decreet grotendeels wordt behouden. Met het amendement wilde LDD de plattelandsscholen verder beschermen door de impact van de nieuwe berekeningswijze voor de twee komende schooljaren te neutraliseren. Hierdoor zouden hun lestijden en subsidies op hetzelfde niveau blijven. Het decreet voorziet toch een evaluatie van de nieuwe omkadering en die zal uitwijzen in hoeverre deze neutralisering of tegemoetkoming aan plattelandsscholen eventueel kan blijven.  Door de slechts lichte aanpassing van de  aparte telling worden de scholen op het platteland weliswaar met een beperkt verlies aan lestijden en subsidies geconfronteerd, maar op die manier is de budgettaire impact van deze neutralisering niet groot  en kan ze misschien worden behouden.

Met het amendement wilde LDD in elk geval de kleine dorpsscholen ervoor behoeden ook in de toekomst niet de grootste dupe te worden van de toevloed van probleemkinderen in de grootsteden.

 

Vlaams volksvertegenwoordiger Boudewijn Bouckaert