Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Verschenen

Laat brugpensioen uitdoven, maar herbekijk ook tijdskrediet en loopbaanonderbreking

23/09/2011 19:42 - Verschenen

Wil Vlaanderen de eigen doelstellingen voor de werkgelegenheid halen, dan moet het niet alleen het brugpensioen aanpakken maar ook het tijdskrediet en de loopbaanonderbreking. Je kan niet de voordeur sluiten en de achterdeur wagenwijd laten open staan.

Opiniestuk door Ivan Sabbe, Vlaams Parlementslid (LDD)

Uit een doorlichting die de Vlaamse administratie maakte van bedrijfsherstructureringen blijkt dat het stelsel van brugpensioenen erg populair blijft ('Brugpensioen bij helft herstructureringen', De Tijd vandaag): 46 procent van de ondernemingen vraagt vervroegd brugpensioen aan om de ontslagpil te vergulden. Bij de arbeiders ligt in twee op de drie gevallen de brugpensioenleeftijd op 50 à 52 jaar.

Het is ongehoord dat we werkenden vanaf 50 à 52 jaar uit de arbeidsmarkt halen, terwijl de vraag naar arbeidskrachten de volgende vijf jaar oploopt tot meer dan 700.000. We hebben alle werkende handen echt wel hard nodig. Aangezien de werkgelegenheidsgraad in de leeftijdsgroep 25-49 jaar al tot de hoogste in Europa behoort, moeten we onze pijlen richten op de zogenaamde kansengroepen: allochtonen, 55-plussers, enzovoort.

Focussen we ons op de werkgelegenheidsgraad van de 55-plussers, dan weten we al langer dat die in België (37,3 procent) en Vlaanderen (38,2 procent) bedroevend laag is. Dat zijn dramatische cijfers, maar we moeten die vaststelling aangrijpen als een opportuniteit om in de categorie van de 55-plussers de komende jaren een forse werkgelegenheidswinst te boeken.

Die winst zal er uiteraard niet van zelf komen. Professor Sels (KULeuven) berekende dat de globale werkgelegenheidsgraad in België - mits ongewijzigd beleid - tegen 2020 zal plafonneren op 69 procent en die voor de 50-plussers op 46 procent. Dat betekent dat we de doelstelling van 73,2 procent respectievelijk 50 procent niet zouden halen. Er is dan ook dringend actie nodig.

UITDOVEN

Het aantal bruggepensioneerden neemt nog steeds toe. Willen we de vergrijzing aanpakken en de uitstroom van 50-plussers uit de arbeidsmarkt counteren, dan moeten we het brugpensioenstelsel laten uitdoven.

In de plaats stel ik voor om de opzegvergoeding voor 50-plussers - in het geval van een bedrijfsherstructurering - bruto voor netto uit te betalen. Dat betekent dat de werknemers geen RSZ-bijdragen noch bedrijfsvoorheffing moeten betalen op die opzegvergoeding, en dat de werkgevers vrijgesteld worden van het betalen van patronale lasten.

Op die manier vermijden we het stelsel van het brugpensioen, blijven 50-plussers beschikbaar voor de arbeidsmarkt en heeft hij/zij een extraatje in zijn financiële rugzak om de tijd gedurende dewelke naar werk wordt gezocht, te overbruggen.

TIJDSKREDIET

Het stelsel van de brugpensioenen is natuurlijk een federale bevoegdheid, maar ondertussen kan Vlaams minister van Werk Philippe Muyters zelf al het goede voorbeeld geven door de aanmoedigingpremies voor tijdskrediet en loopbaanonderbreking te rationaliseren en de activering van werkzoekenden uit te breiden naar de 55-plussers.

Uit recente cijfers van professor Sels (KUL) blijkt namelijk dat het aantal uitkeringsgerechtigde volledig werklozen in de klasse 50-59 jaar sterk is gestegen en dat ook de deeltijdse stelsels van tijdskrediet en loopbaanonderbreking sterk aan populariteit gewonnen hebben.

De voordeur (brugpensioen) sluiten en tegelijk de achterdeur (tijdskrediet / loopbaanonderbreking) wagenwijd laten open staan, zal weinig zoden aan de dijk brengen. We moeten werken lonender maken en de systemen van niet-werken ontmoedigen, door de aanmoedigingspremies voor tijdskrediet en loopbaanonderbreking te herzien en door werkzoekenden van alle leeftijden te activeren, ook de 55-plussers.

Doen we dat niet, dan zal Vlaanderen de doelstellingen die het zichzelf heeft gesteld onmogelijk

Uit: De Tijd (http://www.tijd.be/opinie/analyse/Laat_brugpensioen_uitdoven-_maar_herbekijk_ook_tijdskrediet_en_loopbaanonderbreking.9107569-2336.art)