Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

Kwaliteit in bouwsector belangrijk aandachtspunt, ook na nieuwjaar!

10/11/2011 16:38 - Persbericht

Vanaf 1 januari 2012 bestaat geen systeem van 'geregistreerde aannemers' meer. "Dit heeft implicaties wat betreft de uitbetaling van premies voor renovatie-, verbeterings- of aanpassingswerken en voor energiebesparende maatregelen. Vlaams minister van Energie en Wonen Freya Van den Bossche kondigde een hele tijd geleden aan dat zij ging onderzoeken of er geen ander kwaliteitslabel moet komen zodat de consument makkelijker kan nagaan of hij met een gekwalificeerde aannemer in zee gaat", aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Reekmans (LDD), die de minister tijdig interpelleerde en haar ook vroeg naar haar plannen in deze zaak in de nabije toekomst.

De minister gaf in haar antwoord aan een certificatieregeling voor aannemers van hernieuwbare energiesystemen en energie-efficiëntiesystemen voor te bereiden. Reekmans: "De decretale basis daarvoor werd opgenomen in een ontwerp van decreet dat momenteel ter bespreking voorligt in het Vlaams Parlement. De certificatieregeling zal passen in Europese regelgeving ter zake en het is de doelstelling om ze in samenwerking met de andere gewesten uit te werken en te implementeren. Tegen eind 2011 hoopt de minister alvast de opdracht te kunnen toewijzen voor de inhoudelijke voorbereiding van de opleidingen voor installateurs van kleinschalige hernieuwbare energiesystemen. Vanaf het najaar van 2012 zou deze certificatieregeling moeten kunnen worden opgestart. Het bestaande Quest-kwaliteitslabel voor hernieuwbare energiesystemen zal de certificatieregeling voor aannemers van hernieuwbare energiesystemen integreren. Verder zijn in samenwerking met de bouwsector  kwaliteitskaders voor energie-efficiëntiesystemen in ontwikkeling. De juridische en praktische haalbaarheid om premies te koppelen aan kwaliteits- of certificatieregelingen voor hernieuwbare energiesystemen en energie-efficiëntiesystemen wordt onderzocht."

De huidige regeling inzake de registratie van aannemers biedt eigenlijk geen kwaliteitsgaranties. LDD-parlementslid Reekmans: "Ze geeft alleen zicht op het feit of de aannemers in regel zijn met hun fiscale verplichtingen. In tegenstelling tot de registratie biedt de regelgeving inzake de erkenning van aannemers (wet van 20 maart 1991), die geldt voor de toepassing van de overheidsopdrachtenregelgeving op de aanneming van werken, effectief kwaliteitsgaranties. Het lijkt de minister evenwel verregaand om die regeling ook verplicht te maken voor de gewone consument. Wel engageerde de minister zich naar aanleiding van een vraag van de Bouwunie onlangs om in de toelichting bij de premie-aanvraagdocumenten te wijzen op het belang van de betrouwbaarheid van de aannemers. Of een bouwbedrijf al dan niet fiscale schulden heeft, kan op een eenvoudige en klantvriendelijke wijze nagegaan worden via de webtoepassing www.myminfin.be van de FOD Financiën. Het is vaak niet de eerste gedachte van mensen met (ver)bouwplannen, maar het is zeker de moeite waard om als burger zelf deze check uit te voeren!"