Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

J-M Dedecker: Regering voert de derde wereld in en creëert hier de vierde wereld

Het is beschamend hoe de politieke partijen elkaar de zwartepiet toespelen voor de crisisopvang van asielzoekers, terwijl ze zelf een schuldgevoel zouden moeten hebben dat langer is dan de baard van Sinterklaas. Volgens LDD hebben de opeenvolgende regeringen deze crisis zelf veroorzaakt door jarenlang wan- en gedoogbeleid.

Jean-Marie Dedecker, Kamerlid: "Het comfort van een hotelbed en van maaltijdcheques werkt als een megafoon in de derde wereld. Mensenhandelaars beantwoorden de valse lokroep van de welvaartsstaat en organiseren collectieve busreizen. Vorig jaar werden bijvoorbeeld 3.000 "minderjarigen" op het vliegtuig naar Zaventem gezet om met het alibi van gezinsvereniging de komst van hun familieleden af te dwingen. De carrousel van de mensenhandel is vindingrijk."

Jarenlang 'aanzuigbeleid'
De oorzaken voor de huidige crisis liggen volgens LDD voor de hand: 2 algemene regularisaties in één decennium, een zeer soepele snelBelgwet, nagenoeg geen uitwijzingsbeleid, gratis toegang tot onze ziekenzorg, huisvesting en onderwijs, ongebreidelde gezinshereniging,een lakse uitkeringscultuur, en het misbruik van de asielprocedure als economisch migratiekanaal. Een combinatie van al deze elementen heeft een onweerstaanbaar aanzuigeffect voor de doorlopende aanvoer van armoede.

Jean-Marie Dedecker:  "Letseladvocaten staan aan de deur van Fedasil om klanten te ronselen voor een ereloon van 50% op de 500 euro per dag die hen door wereldvreemde Brusselse rechters wordt toegekend. En de media beperken zich tot een drama- en medelijdengebeuren terwijl ze eigenlijk alle regeringen van de laatste 10 jaar moeten aanklagen voor schuldig verzuim en bedrog. Wie deze toevloed voorspeld heeft, werd als racist bestempeld. Ze hebben niet alleen hun eigen bevolking misleid, maar ook een hoop arme sloebers bedrogen die op zoek zijn naar een waardig bestaan. Wiens hart niet breekt bij het aanschouwen van al deze ellende in de bitterkoude Brusselse straten is een onmens. Diegenen die hier verantwoordelijk voor zijn zouden beter hun warme bed afstaan."

Reacties op "J-M Dedecker: Regering voert de derde wereld in en creëert hier de vierde wereld"

Plas Guillaume
07/12/2010 12:24
De Morgen meldt 1 op 3 asielaanvragen verleden jaar op basis van ziekte ziin ingediend en 16.353 regularisaties in 6 maanden. Het zal niet lang meer duren of Belgen hebben geen ziekteverzekering meer en ook geen pensioen omdat de kas wordt leeggemaakt door personen die er geen € hebben ingebracht en die zieken magen de kas leeg in plaats van ze te vullen. Lees onze wetgeving desbetreffend hierna:


BELGIE DE ZIEKENBOEG VOOR HEEL DE WERELD
Ernstige zieken, uit heel de wereld welkom in België, voor gratis verzorging, verblijf en regularisatie.
Guillaume Plas
14.2.2010
De Belgische wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, de ontelbare K.B’s, de omzendbrieven, de rechtspraak van de hoven en rechtbanken, de Raad van State, het Europees hof, enz. zijn zo omvangrijk en ingewikkeld, dat alleen gespecialiseerde advocaten en “sociale VZW’s voor vreemdelingen” deze wetgeving kennen en er gebruik geen misbruik van maken.
Onlangs toonde het VRT-Panorama anoniem een man, die zich telefonisch in verbinding stelde met zijn advocate, omdat hij voor de 3de keer was uitgeprocedeerd. Hij kreeg als antwoord van zijn advocate dat hij zich daarvan niets moest aantrekken. Er zou een 4de verzoekschrift voor regularisatie worden ingediend met een “schijnbaar nieuw” element. Daarmee begint dan een 4de procedure te lopen, die terug eindigt met een verzoekschrift bij de Raad van State. Om het even wat wordt uitgevonden. Wat telt is procederen, tot men lang genoeg illegaal in het land is en na 3 jaar of 5 jaar, volgens de omstandigheden, geregulariseerd wordt, om humanitaire redenen.
Daarom komt er na de ene “massale regularisatie”, snel een andere opdagen 3 of 4 jaar later. De langdurige illegaliteit leidt tot legaliteit, tot legalisering. Dit bewijst al genoeg dat de wetgeving zo ruim en vaag is, dat wie gesteund is door een advocaat of één van de honderden door de overheid gesponsorde, gespecialiseerde VZW’s in België, alle kansen tot regularisatie heeft.
Vroeger moest men gezond zijn om naar België te komen, nu zegt de wet het tegenovergestelde.
Vroeger moest men bewijzen dat men “gezond was” om toegang te krijgen tot het grondgebied, nu bepaalt de wet het tegenovergestelde. Wie ernstig ziek is, heeft alle kansen op verblijf en regularisatie. De gezonde asielzoeker heeft veel minder kansen.
Voor een verblijf van meer dan drie maanden wegens medische redenen, kom om eerst naar België.
Voor een verblijf van meer dan drie maanden om medische redenen, moet de zieke eerst naar België komen en dan zijn aanvraag indienen. Hij moet dus op het grondgebied van België aanwezig zijn. Hij moet niet uitleggen waarom hij zijn aanvraag vanuit België indient. Eerst naar België komen, wordt door gespecialiseerde “VZW”s, aangeraden. Medische verzorging tijdens maximum 3 maanden, wordt vanuit het land van herkomst ingediend. Alle uitleg en nuttige tips, vindt men op internet. De illegaliteit is geen beletsel. De illegale vreemdeling die zich op het grondgebied van België bevindt kan op grond van artikel 9ter §1 van de wet wegens ernstige langdurige ziekte een verblijf van meer dan drie maanden aanvragen, jaarlijks vernieuwbaar. Na vijf jaar verzorging, op kosten van de Staat, kan hij dan definitief worden geregulariseerd. De vreemdeling die verblijf krijgt, om medische redenen, heeft ook recht op alle sociale hulp, omdat hij dan regelmatig in het land is. De wet omschrijft de “ziekte zelf niet” en de rechtspraak is zeer wisselvallig.
De wet geeft meer kans aan zieken om geregulariseerd te worden, op basis van art. 9 ter, §1, dan aan gezonde asielzoekers, en men is welkom vanuit alle hoeken en kanten, overal in de wereld.
Artikel 9ter, §1 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt:
“§1. De in België verblijvende vreemdeling die beschikt over een identiteitsdocument en die op zodanige wijze lijdt aan een ziekte dat deze ziekte een reëel risico inhoudt voor zijn leven of fysieke integriteit of een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft, kan een machtiging tot verblijf in het Rijk aanvragen bij de minister of zijn gemachtigde.
De vreemdeling dient alle nuttige inlichtingen aangaande zijn ziekte over te maken. De appreciatie van het bovenvermeld risico en van de mogelijkheden van behandeling in het land van oorsprong of het land waar hij verblijft, gebeurt door een ambtenaar-geneesheer die daaromtrent een advies verschaft. Hij kan zo nodig de vreemdeling onderzoeken en een bijkomend advies inwinnen van deskundigen.
Op basis van artikel 9ter, 1 kan iedereen overal in de wereld zich daarop beroepen om zich gratis te laten verzorgen, te verblijven en te laten regulariseren.
Europa, de VS en Japan uitgezonderd, kunnen praktisch ongeveer al de inwoners op deze aardbol naar België komen en bewijzen dat zij aan een ernstige ziekte lijden waarvoor er geen adequate behandeling is in hun land van herkomst of het land waar zij verblijven. In welk land van Afrika vindt men een “adequate behandeling”? In welke land van de 57 moslimlanden vindt men een adequate behandeling? In welke landen van Azië of Zuid-Amerika vindt men een adequate behandeling?

Rechtspraak breidt de verblijfsmogelijkheden om medische redenen uit.
Al de rechtsmiddelen en medische argumenten die kunnen uitgeput worden op basis van artikel 9ter kunnen hier niet behandeld worden, dat ligt buiten ons bereik. De rechtspraak is soms zeer creatief hetzij voor een burgerlijke rechtbank, hetzij voor de Raad van State.
De vreemdeling heeft niet veel moeite om te bewijzen, dat er geen adequate behandeling is in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft of dat hij niet over de financiële middelen beschikt om toegang te krijgen tot beschikbare behandelingen of geneesmiddelen, of dat hij te ver verwijderd is van een behandelingscentrum. Dat is “algemeen bekend” voor het merendeel van de landen op deze aardbol. Iedereen weet dat er miljoenen arme mensen zijn in de arme landen, die geen verzorging kunnen verkrijgen, voor een “er
4° stige ziekte”.
Wat moet de Vreemdelingendienst allemaal bewijzen om een verzoekschrift te verwerpen:
1° Dat de zieke in zijn land van herkomst over de nodige medische zorgverstrekking kan beschikken, die zijn toestand vereist.
2° Dat hij over de nodige geneesmiddelen kan beschikken.
3° Dat de medische zorgverstrekking daadwerkelijk beschikbaar is en niet hypothetisch of onzeker en op een redelijke afstand.
4° Dat de medische behandeling en de geneesmiddelen ook financieel toegankelijk zijn voor de zieke.
5° De DVZ moet zich ook vergewissen in het land van herkomst of er aan deze voorwaarden is voldaan om haar beslissing regelmatig te motiveren.
Iedereen weet dat er weinig landen in de wereld zijn die aan deze voorwaarden voldoen, zodat de aanvraag op basis van artikel 9ter moeilijk te verwerpen is als de “ernstige ziekte is bewezen”. Het gebrek aan financiële middelen is gemakkelijk te bewijzen.
Feitelijk zouden alleen al voor Afrika, miljoenen mensen recht hebben om zich in België te komen vestigen. Niet alleen ontbreekt de nodige behandeling maar financieel hebben ze geen toegang tot die behandeling, en dat is ook een reden om hier verblijf te krijgen, volgens de wet en de rechtspraak. Heel Afrika is arm op enige rijken uitgezonderd. In Kongo zijn 10% van de bevolking seropositief, een tritherapie kost er 1500 dollars per maand en per zieke, de geneesmiddelen zijn onvindbaar in Afrika en ook onbetaalbaar. (Afrik.com). Wie beantwoordt dan niet aan artikel 9ter van de Belgische wetgeving?
Welke ziekten komen in aanmerking.
De wet bepaalt niet welke “ziekten” in aanmerking komen. Aids bv. kan wel in aanmerking komen, omdat het een dodelijke ziekte is, maar ook voor een zware hepatitis, voor iemand met pacemaker, die over geen “follow-up” in zijn land kan beschikken, een niertransplantatie, enz., komt men in aanmerking.
Via de media en de parlementaire vraag van Leen Dierick, vernemen wij dat er nauwelijks controle is op regularisatie om medische redenen. In 2007 werden niet minder dan 2100 machtigingen to verblijf verleend, wegens “ernstige ziekte”. 40% van de aanvragen zouden betrekking hebben op psychiatrische klachten. Bovendien zijn de statistische cijfers niet controleerbaar, omdat de ziekte dikwijls in een andere categorie is geregulariseerd bv. door de collectieve regularisatie, de humanitaire regularisatie. In 2009 werden 2230 (van de 4604) dossiers positief afgesloten, waardoor 5200 personen een wettig verblijfsstatuut kregen. (Persmededeling-N-Va: jaarlijks meer dan 8OOO nieuwe aanvragen voor medische regularisatie. (politic.be 11.2.2010). Met al de ernstige zieke allochtonen die worden geregulariseerd, in uitvoering van art. 9ter 1, kan men elk jaar een “Gemeente creëren alleen bestaande uit allochtonen die ernstig ziek zijn”. De regering, verbindt zich door deze regularisaties om medische redenen, om ze tot de dood te onderhouden op kosten van de Belastingbetaler.
Aangezien men na 5 jaar verblijf wegens ernstige ziekte, definitief mag geregulariseerd worden, kunnen deze zieken ook de Belgische nationaliteit verkrijgen na regularisatie, en het statuut van gehandicapte aanvragen met een hoge uitkering. Ze kunnen ook de gezinshereniging vragen, en hun familie naar hier doen komen, op basis van art. 10 en 40 van de vreemdelingenwet.
Hoeveel ouders en grootouders worden door art. 10 en 40 van de wet op Vreemdelingen wegens gezinshereniging, ten laste van de belastingbetaler geregulariseerd? Mensen die nooit één € stortten in de staatskas en wegens hun ouderdom, niet meer kunnen werken en allerlei ouderdomsziekten vertonen? En dan spreekt men van vergrijzing? Er verblijven ongeveer 1.300 asielzoekers in Brusselse hotels, sinds maanden. Gaan zij daar blijven tot ze geregulariseerd zijn? Verleden jaar (2009) gaf Fedasil 280 miljoen € (11.miljard 295 miljoen Bef)uit voor de begeleiding van asielzoekers in België, en 8 miljoen €voor asielzoekers in hotels gelogeerd. (RTL.info.be – “La facture d'hôtel des demandeurs d'asile: 8 millions € » De Agentschap van de schuld wijst op een staatsschuld van 321.839.569.285, 26€ . (ong. 13 duizend miljard Bef) en wij weten dat deze cijfers altijd onvolledig zijn en voortdurend stijgen. Wallonië heeft een schuld gelijk aan 155,2% van zijn PIB, men citeert zelfs in de media, het cijfer van ong.“400 miljard Bef”, Vlaanderen ong. 51 miljard Bef, maar ook Vlaanderen speelt met de cijfers.
België telt 1,3 miljoen arme mensen, maar veel hogere cijfers worden ook geciteerd. Dit land wordt “getiersmondiseerd”, maar alleen onze politici zijn daarvan niet bewust. Zij die er wel bewust van zijn, durven het niet openbaar zeggen. Dat zou kunnen leiden tot het einde van hun politieke loopbaan, wegens niet “politiek correct”. De oorzaken die België failliet maken durft men louter geen “naam” meer te geven. Wij hebben 7 parlementen en 6 regeringen, maar wij worden niet meer geregeerd. Deze duizenden regularisaties van zieke allochtonen, maakt van België een “Wereld-OCMW”, dat alle ernstige zieken uitnodigt op basis van art. 9ter1, zich bij ons te vestigen, te verblijven en te laten regulariseren met gratis verzorging, gratis operaties, transplantaties, gehandicaptenstatuut enz.
Guillaume
Viaene Dominique
04/12/2010 12:17
Allemaal goed en wel bedacht, geschreven én gezegd maar het is niet LDD (mijn ex-partij of wat er nog van overblijft) die veel invloed zal kunnen laten gelden bij een mogelijke(???) oplossing van de aangehaalde problemen; laat staan dat zij dit nog zou kunnen bewerkstelligen, mochten sommige NVA & Open VLD ooit op haar (op hem!) een beroep willen doen om bij stemming in het Fed. Parlement over de ingediende NVA-wetsvoorstellen wat kracht bij te zetten (wisselmeerderheid). Intriest is het vast te stellen dat door onbekwaamheid, eigenbelang, misprijzen én miskenning van "niet kapitaalkrachtige maar integere gewone leden", groot gebrek aan transparantie en openheid samen met een groot democratisch deficiet, deze Vlaamse partij haar eigen ondergang van bij het begin had ingezet. Het wordt voor LDD nooit meer wat het had kunnen worden; tot op vandaag, krijgen de laatste LDD-vertegenwoordigers evenmin vat op het Vlaams politiek gebeuren, genieten ze van weinig respect, geloofwaardigheid noch waardering voor hun parlementair "werk". En de vele hardliners van "weleer" (waaronder ikzelf) kunnen enkel met veel onbegrip en woede het hele circus in het Vlaamse parlement gadeslaan bij de gedachte dat het allemaal met een integere, sterke en daadkrachtigere LDD die eerst rekening hield met wat leefde bij de Basis, anders had gekund.
Jozef vernaeve
03/12/2010 10:35
Sedert 1984 weet iedereen die rechtstreeks betrokken is met vreemdelingenbeleid - grenscontrole en terugdrijving van illegalen dat de nieuwe nationaliteitswet en de wet op de vreemdelingen de poort wagenwijd openzette tot de huidige misbruiken. En toch doen de politici en vooral hun achterban (vakbonden en mutualiteiten) alsof er geen vuiltje aan de lucht is.

We worden verzopen door een doelbewuste keuze van de politici uit de verzuilde sociale sectoren. Uiteindelijk is de boem van deze sector vooral gekomen door het aanpassen van de oude wet op de vreemdelingen en dan het waanzinnige snel belg beleid daarop volgend.

En tot vandaag doen de politici alsof er geen vuiltje aan de lucht is, maar men is wel bezig om onze verzorging staat gewoon op te blazen, dankzij onze nieuwe belgen en vooral de schijnheilige houding van vakbonden en mutualiteiten en hun politici.

Enige echte oplossing : In plaats van ons de babyboomers, allen weg te pesten omdat we te duur zijn ons laten werken tot minstens 65 jaar - onze jeugd dringend weer sensibiliseren voor hun burgerplichten = is verplichte burgerdienst van 12 maanden ( legerdienst of burgerdienst ) voor je aan je loopbaan begint en de werklozen ook verplichte burgerdienst in plaats van gratis van de gemeenschap te leven en ja de Overheid weer een overheid maken die draait met echte ambtenaren milliciens en werklozen gebruiken in plaats van nu ambtenaren en verplegend personeel te betalen, die toevallig wel allemaal via de verzuilde vakbonden en mutualiteiten gepriviligieerd mogen werken - Het eeuwige politieke dienstbetoon met zijn echte inteelt cultuur (daarom is het mandaat erfelijk van vader op zoon etc ) .

Werklozen en jongelingen zullen dan weer van hetzelf burgerzin krijgen want ze zullen niet in het zwart kunnen werken of ten laste blijven van papa en mama of de gemeenschap, maar wel 12 maanden kunnen presteren om de overheid haar verplichtingen te doen naleven

Dit hebben we te danken aan de existentialistische elite boys en hun copernicaanse omwentelling die er op neer is gekomen dat zij vooral goed leven via hun beheersfuncties en hun rijkelijk betaalde politieke mandaten.

Hoogtijd dat we terug een echte politieke elite hebben die vooral denkt aan de gemeenschap en niet zozeer aan hun eigen belang .

Politiek is en moet een ideaal blijven waarvoor men veel moet opofferen en ook hier moet er een sociaal vangnet zijn. Maar met de voorbije generatie stellen we alleen vast dat het " ik" meer telt dan het "wij zijn". Het resultaat is duidelijk men is net als de communisten onze eigen graf aan het delven en ja wij moeten dringend terug naar een Europees coherent immigratiebeleid en vooral een systeem van sociale zekerheid waarbij de openbare onderstand aan zeer stricte regels is vastgelegd . Openbare onderstand is beperkt in tijd en in middelen en ja voor dit te krijgen kan je ofwel soldaat gaan spelen, ofwel werken doen van algemeen belang ( dit wordt de werkkracht van de overheid ) en niet zoals nu een schijnambt waar vooral de politieke hoofdkwartieren bepalen wie wat gaat doen. Alles draait (zelfs het gerecht) in functie van de politieke macht.

Uitvoerende en gerechtelijke macht, maar ook de economische en media machten moeten door de wetgevende macht worden gecontroleerd en ter verantwoording worden geroepen. Wat schiet hier van over in onze democratie, waar de partijen baas zijn en zelfs de volksvertegenwoordigers herleid zijn tot knoppen drukkers.

Dit is de responsabilisering waar o.a. De Wever en onze JMD het over hebben , en ja voor onze kinderen en kleinkinderen en voor onszelf is men bezig om een tweede Rusland te maken , waar de Oligarchen (bekijk hoeveel politiekers een dynastie zijn geworden ) alles mogen doen . Wat blijft er hier dan nog over van de franse revolutie? - Juist de bonapartistische elite en hopelijk leidt dit nu ook tot een verbanning naar St Helena .

ONTWAKEN en ja het gezond verstand weer laten zegevieren, want dit geknoei maakt ons kapot ! Onze linkse jongens zullen ons dan weer fascisten noemen. Vreemdelingen zijn welkom, maar vooral om hier hard te werken en een kans te krijgen zoals iedereen. Niet om via een verziekt profitariaat zich een nieuwe kans scheppen om dan het ganse sociale vangnet leeg te zuigen . Zo gaat de vlieger niet op - en ja geef ons dan maar het amerikaans systeem waar de vreemdeling een green card moet hebben . Europa is zichzelf aan het kapot maken door haar laksheid en vooral haar schijnvrijheid waarbij vooral vakbonden en mutualiteiten als VZW's net als de religies en politieke partijen er alleen beter van worden ten koste van de onbetaalbare belastingen .
MaTra
02/12/2010 15:13
Dit artikel is meteen een zeer goede samenvatting van waar het fout begon te gaan. Was "rechts" 10 jaar geleden al visionair en wou "links" het niet zien of zagen ze het echt niet?
Stefan De Roo
02/12/2010 12:45
Ja, wat kan ik daar nog aan toevoegen? Ik klaag deze situatie ook al jaren aan. Bovendien heb ik al verschillende mogelijke oplossingen voorgesteld aan de bevoegde instanties. In het beste geval krijg ik het antwoord dat ze zich bewust zijn van het probleem, maar daar blijft het bij. Blijkbaar is de situatie voor de overheid nog niet erg genoeg want vanaf 15 december vervalt de visumplicht voor de Albanezen. Je kan je wel voorstellen wat de gevolgen hiervan zullen zijn. De grote steden, met Brussel op kop, zullen overspoeld worden door de Albaneese gelukzoekers. Soms vraag ik me echt af waar het gezond verstand van onze beleidsvoerders zit. Of zijn er misschien nog hogere machten aan het werk? Ik kan me echt niet voorstellen dat de bevoegde ministers zo dom zijn.
hansoul ives
02/12/2010 12:25
Jaren lang werdt er helemaal niets gedaan,aan het
imigratiebeleid,jaren lang werdt ons klein landje belgie ovesspoeld door vreemdelingen,en fedasiel verzoop tgv de toenemende aantal asielzoekers.
slechts 1 middel om dit probleem op te lossen is,voer aub de uitgeprosedeerde mensen terug naar hun land van herkomst,met er enkele jaren verbod om belgie nog binnen te laten,met daarbij alle vreemdelingen die in belgie iets mispeuterden
en voor het gerecht moeten komen,zet hen ook op de zelfde vlucth naar hun eigen land van herkolmst..Je zal zien hoe snel dit probleem zal opgelost raken.
want belgie kan deze stormvloed van vreemdelingen niet meer aan.doe het nu voor het echt te laat is,want het is 5 na 12.

Geef ook uw mening!

Naam:*
E-mail (wordt niet getoond):*
Uw reactie:*