Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

Is investeren in huurwoning nog betaalbaar?

20/06/2013 13:43 - Persbericht

De grootste verdienste van Freya Van den Bossche na vier jaar beleid is dat ze wil nadenken over een bijsturing van haar eigen beslissing om de betaalbaarheid van wonen mogelijk te maken. Dat blijkt uit haar antwoord op de vragen van Vlaams parlementslid Patricia De Waele (LDD).

Van den Bossche gaf toe dat ze de huurpremie wil herwerken. Dat de kosten voor elektriciteit en water exponentieel stijgen en dat we voorzichtig moeten zijn met opleggen van bijkomende eisen aan de verhuurder.

De Waele: "De betaalbaarheid van wonen enkel reduceren tot de huurprijs zou fout zijn. Een aantal andere kosten, zoals fiscaliteit, elektriciteit en verwarming, water, verhuisfrequentie, onderhoud, enzovoort, spelen ook een grote rol."

Daarnaast roept De Waele op om dringend na te denken over de betaalbaarheid van investeringen voor verhuurders. Om wonen voor huurder en verhuurder betaalbaar te maken, lanceert de politica drie voorstellen:

  • 1. Veralgemeende, inkomensgerelateerde en flexibele huurpremie;
  • 2. Registratierechten en successierechten verminderen;
  • 3. De onroerende voorheffing van de eerste of eigen woning afschaffen.

1. Veralgemeende, inkomensgerelateerde huurpremie

Wie door een samenloop van omstandigheden plots in financiële moeilijkheden komt, kan geen vijf jaar wachten op hulp. De voorbeelden zijn legio: plots werkloos worden, ernstig ziek worden of scheiden waardoor de financiële situatie van de ene op de andere dag verandert. Dat vraagt een flexibele ondersteuning.

Een inkomensgerelateerde huurpremie laat toe dat het gezinsinkomen van huurders, op basis van een jaarlijkse evaluatie, tijdelijk financieel wordt ondersteund. Dit biedt dan ook het voordeel dat de overheid de toekenning ervan zeer precies kan afbakenen, met name tot de minst bemiddelde huurders.

Door een jaarlijks te herevalueren inkomensgerelateerd criterium aan te wenden, zijn we er immers zeker dat de overheidssteun terecht komt bij de financieel meest kwetsbare huurders.

Belangrijk hierbij is dat de premie rechtstreeks aan de verhuurder betaald wordt en dat het op een eenvoudige, flexibele manier uitgekeerd kan worden.

2. Registratierechten voor verkoop en successierechten verminderen

Door de registratierechten voor verkoop van eigendom te verminderen, ontstaat er een grotere verkoopsmobiliteit. De drempel om te kopen zal verlaagd worden, waardoor het investeringsklimaat aangewakkerd kan worden. Dat kan een positieve invloed hebben op het rendement voor de verhuurder, waardoor het aantrekkelijker wordt om eigendom voor verhuring aan te kopen.

Een fair rendement is noodzakelijk om de grote kosten die met de verhuur gepaard gaan, zoals fiscaliteit, verzekeringen, onderhoud, renovatie, enzovoort te compenseren.

3. De onroerende voorheffing van de eerste woning afschaffen

De vermogensbelasting op onroerend goed is zeer hoog. Iedereen die het zakelijk recht op een woning bezit, moet onroerende voorheffing betalen en ook het kadastraal inkomen wordt bij de personenbelasting gerekend. Dat schrikt potentiële verhuurders af.

Daarom wil LDD de onroerende voorheffing op de eerste of eigen woning afschaffen. Daardoor zal de eigenaar en de kleine verhuurder fiscaal weer wat meer ademruimte krijgen. De afschaffing van de onroerende voorheffing op de eerste of eigen woning zal een positief effect op het aanbod van de private huurwoningen hebben.