Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

In het parlement

Initiatieven van de Vlaamse volksvertegenwoordigers (2010-2011)

Hier vindt u alle informatie met betrekking tot de initiatieven, actuele vragen en tussenkomsten die de Vlaamse volksvertegenwoordigers reeds ondernamen gedurende het zittingsjaar 2010-2011.

Plenaire vergadering 23 december 2010
Na de begrotingsbesprekingen ging er ook nog een 'gewone' plenaire vergadering door, deze stond door de begrotingsbesprekingen nu op donderdagnamiddag gepland. Een ideaal moment om voor de laatste keer in 2010 een actuele vraag te richten aan een minister. Ivan Sabbe nam namens LDD dit initiatief op zich. De actuele vraag van Ivan Sabbe ging over de aanpassing van het Jachtvoorwaardenbesluit. Het pleidooi van Ivan Sabbe kan u hier nalezen.

Plenaire vergadering 22 december 2010
De begrotingsbespreking werd voorgezet op woensdag 22 december 2010. Voor LDD kwam Boudewijn Bouckaert aan het woord tijdens de voormiddag plenaire vergadering. Hij hield de begrotingsbespreking Onderwijs en Vorming. Wat Boudewijn Bouckaert hierover te vertellen had, kan hier gelezen worden.

In de namiddag nam Peter Reekmans i.p.v. Patricia De Waele (ziek) de begrotingsbespreking Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed voor zijn rekening. Het pleidooi van Peter Reekmans kan u hier lezen.

Plenaire vergadering 21 december 2010
Op dinsdag 21 december stonden de eerste twee plenaire vergaderingen in het teken van de begrotingsbespreking gepland. In de namiddag vergadering nam Lode Vereeck namens LDD de algemene begrotingsbespreking voor zijn rekening. Het verslag van zijn pleidooi kan u hier lezen.

Daarnaast stond er ook een bespreking van de begroting per onderwerp op het programma. De eerste die hierbij namens LDD aan het woord kwam was Ulla Werbrouck die de begroting sport onder de loep nam. Haar pleidooi kan u hier bekijken. Hierna was het de beurt aan Jurgen Verstrepen die de begroting Cultuur voor zijn rekening nam. De kritische kijk van Jurgen Verstrepen op deze begroting, kan u hier nalezen.

In de late avond nam Ivan Sabbe twee keer het woord namens LDD voor een bespreking van de begroting inzake Leefmilieu, Natuur en Energie en Werk en Sociale Economie. Deze pleidooien kan u beiden hier nalezen.

De laatste LDD'er die her woord nam gedurende deze namiddag vergadering was Peter Reekmans gedurende de begrotingsbespreking Mobiliteit en Openbare Werken. Wat Peter Reekmans zei, kan u hier nalezen.

Plenaire vergadering 15 december 2010

Jurgen Verstrepen leverde namens LDD een tussenkomst af tijdens de actuele vraago ver het VRM-rapport betreffende de mediaconcentratie in Vlaanderen en de sterke positie van de distributiesector in het Vlaamse medialandschap. Deze tussenkomst kan u hier lezen.

Daarnaast leverde Jurgen Verstrepn ook een tussenkomst tijdens de actuele vraag over de visienota van de minister inzake de toekomst van de VRT en de communicatie hieromtrent. Deze tussenkomst kan hier gelezen worden.

Voorts stelde Peter Reekmans twee actuele vragen. De eerste was gericht aan minister Bourgeois en ging over de fractietoelagen in de provincieraden. De tweede actuele vraag ging over mogelijke wantoestanden bij de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en was gericht aan minister Schauvliege. De actuele vragen kan u respectievelijk hier en hier terug vinden. 

Plenaire vergadering 8 december 2010

Ten eerste stelde Peter Reekmans een actuele vraag over het beleidsplan van de Vlaamse Regering ten aanzien van Midden- en Oost-Europese (Roma-) migranten en de communicatie hieromtrent. Lees het verslag van zijn actuele vraag hier.

Daarnaast stelde Lode Vereeck een actuele vraag over het tekort aan professoren. U kan zijn actuele vraag hier vinden.

Plenaire vergadering 1 december 2010

Lode Vereeck, LDD-voorzitter en fractieleider in het Vlaams Parlement, kwam in de plenaire vergadering tussen tijdens de actuele vragen over de verklaringen van de minister-president betreffende de voorstellen van koninklijk bemiddelaar Johan Vande Lanotte inzake de staatshervorming en aanpassing van de bijzondere financieringswet. U kan de tussenkomst van Lode Vereeck hier lezen.

Ook LDD kwam aan de beurt om een actuele vraag te stellen. De actuele vraag werd gesteld door Ivan Sabbe en ging over de Belgische delegatie voor de klimaattop van Cancún. De neergeschreven versie van zijn actuele vraag kan u hier vinden. Daarnaast liet Ivan Sabbe ook een tussenkomst optekenen gedurende de actuele vraag over de begeleiding van sommige gemeenten voor het behalen van de minimumdoelstelling restafval per inwoner. De tussenkomst kan u hier lezen.

Als laatste leverde Boudewijn Bouckaert een korte tussenkomst tijdens de actuele vraag over een herinneringsbrief aan de schoolbesturen met betrekking tot de inschrijving voor het DBFM-programma 'Scholen van morgen'. De tussenkomst van Boudewijn Bouckaert kan u hier vinden.

Plenaire vergadering 24 november 2010

Boudewijn Bouckaert vertegenwoordigde LDD tijdens het actualiteitsdebat over burgerzin en democratische en maatschappelijke attitudes bij de Vlaamse jongeren. Het pleidooi van Boudewijn Bouckaert tijdens dit debat kan u hier vinden. Hierna deed Boudewijn Bouckaert ook een tussenkomst tijden de actuele vraag over de medewerking van Dexia aan Israëlische nederzettingsprojecten op de Westelijke Jordaanoever. Deze tussenkomst kan u hier vinden.

Daarnaast stelde Jurgen Verstrepen, Vlaams volksvertegenwoordiger LDD, een actuele vraag aan minister Lieten, over het invoeren van diversiteitsquota voor televisieprogramma's door de VRT. ZIjn actuele vraag is hier te lezen.

Voorts kwam Patricia De Waele tussen tijdens de actuele vraag over economisch geweld ten aanzien van vrouwen in partnerrelaties. Haar tussenkomst is hier te lezen. Ook Ivan Sabbe leverde nog een tussenkomst tijdens deze plenaire vergadering gedurende de actuele vraag over de groenestroomcertificaten voor een biomassacentrale van Electrabel in de Gentse haven. De tussenkomst van Ivan Sabbe kan u hier lezen.

Daarnaast stond ook de bespreking van het ontwerp van decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling op het programma van de plenaire vergadering. Zowel Lode Vereeck, Als Ivan Sabbe als Boudewijn Bouckaert namen tijdens deze bespreking het woord. De bespreking van dit ontwerp kan u hier vinden.

Plenaire vergadering 17 november 2010

De recente watersnood van het weekend van 13 en 14 november was het gespreksonderwerp bij uitstek in de week van 15 november. Reden genoeg om hierover een actualiteitsdebat te houden. Ivan Sabbe voerde namens LDD het woord. Daarnaast leverde Ivan Sabbe ook een aantal tussenkomsten gedurende het verloop van het debat. Dit alles kan u hier lezen.

Hierna voerde Lode Vereeck het woord tijdens het debat over het overleg tussen de gewesten met het oog op de invoering van een kilometerheffing voor vrachtvervoer en een wegenvignet voor personenwagens. Zijn pleidooi evenals zijn tussenkomsten tijdens dit debat treft u hier aan.

Hierna stelde Peter Reekmans een actuele vraag over de recente regeringsbeslissing tot versnelde afbouw van de subsidiëring van groenestroomcertificaten voor zonnepanelen. Dit verslag vindt u hier.

Plenaire vergadering 10 november 2010

In het begin van deze plenaire vergadering stond een actualiteitsdebat op het programma over het weigeren van nieuwe aanvragen van zelfstandige kinderopvanginitiatieven voor het systeem van inkomensgerelateerde kinderopvang. Ivan Sabbe nam hier namens LDD het voortouw in. Bovendien leverde hij ook een aantal tussenkomsten af gedurgende dit actualiteitsdebat. Zijn pleidooi en zijn tussenkomsten kan u hier lezen.

Daarna kwam Patricia De Waele tussen gedurende de actuele vraag over de begeleiding van sociale huurders en het tegengaan van vereenzaming in de grote(re) steden. Deze tussenkomst vindt u hier. Hierna stelde Patricia De Waele zelf een actuele vraag over het invoeren van een algemene huursubsidie als maatregel in het kader van de toename van het aantal uithuiszettingen van huurders. Het verslag van deze actuele vraag is hier te vinden.

Ook Boudewijn Bouckaert kwam in de plenaire vergadering tussen, maar dit naar aanleiding van een actuele vraag over de beleidsaanbevelingen van de Rondetafels van de Interculturaliteit en de reactie ter zake van de Vlaamse Regering. Zijn tussenkomst is hier te lezen. Voorts hadden Lode Vereeck, Ivan Sabbe en Boudewijn Bouckaert het woord tijdens de bespreking van het ontwerp van decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling. Dit kan u hier lezen.

Plenaire vergadering 27 oktober 2010

Tijdens de plenaire vergadering van 27 oktober 2010 nam Peter Reekmans het woord gedurende het actualiteitsdebat over het onderzoek van het Rekenhof naar de vier budgettair belangrijkste subsidiestromen in het beleidsveld Toerisme. Het schriftelijk verslag van dit actualiteitsdebat vindt u hier. Hierna nam Peter Reekmans ook deel aan het andere actualiteitsdebat dat op het programma stond, namelijk het debat over het toenemend aantal gezinnen zonder verwarming en de aanpak van de energiearmoede tijdens de winter. Dit verslag is hier te vinden.

Daarna stelde Boudewijn Bouckaert een actuele vraag over het lerarentekort in Antwerpen en het aantrekkelijker maken van het lerarenberoep in de grootsteden. Zijn actuele vraag kan u hier vinden. Hierna kwam Boudewijn Boukaert tussen in de actuele vraag over de opvang en begeleiding van ongekwalificeerde uitstromers. Dit kan u hier lezen.

Daarnaast kwam ook Ivan Sabbe nog aan het woord gedurende een actuele vraag over de aanpak en invulling van knelpuntberoepen. Zijn woorden vindt u hier.

Plenaire vergadering 20 oktober 2010

In het begin van de plenaire vergadering van 20 oktober 2010 vroeg Ivan Sabbe de spoedbehandeling van een voorstel van resolutie, door hem ingediend, betreffende de controle over de vossenpopulatie in Vlaanderen. Daarnaast kwam Ivan Sabbe tussen tijdens de actuele vragen over de besparingen op de subsidies aan natuur- en milieuverenigingen. De tussenkomst van Ivan Sabbe vindt u hier.

Hierna stelde Ivan Sabbe zelf een actuele vraag over de regionale streefcijfers inzake werkgelegenheidsgraad, in het kader van de EU 2020-doelstellingen. Het schriftelijk verslag van deze actuele vraag is hier te vinden.

Daarnaast leverde Lode Vereeck een tussenkomst tijdens de actuele vraag over het voorstel van herziening van de Eurovignetrichtlijn zoals goedgekeurd door de Europese ministerraad op 15 oktober laatstleden. Zijn tussenkomst vindt u hier. Ook Boudewijn Bouckaert leverde een tussenkomst gedurende de plenaire vergadering, maar dan tijdens de actuele vragen over de verklaringen van de minister-president betreffende de recente ontwikkelingen bij de onderhandelingen voor een staatshervorming en de vorming van een nieuwe federale regering. De tussenkomst van Boudewijn Bouckaert is hier te lezen.

Daarna nam Lode Vereeck het woord gedurende zijn actuele vraag over de betalingsachterstand bij het IWT. Het schriftelijk verslag hiervan vindt u hier. Hierna leverde Jurgen Verstrepen een tussenkomst gedurende de actuele vragen over de extra middelen voor het Vlaams Mediafonds ter ondersteuning van de audiovisuele sector. Deze tussenkomst is hier te lezen.

Plenaire vergadering 13 oktober 2010

In de plenaire vergadering van 13 oktober heeft een actualiteitsdebat plaatsgevonden over de conclusies uit het Brussels Armoederapport 2010 en het beleid van de Vlaamse Regering inzake armoedebestrijding in Brussel. Ivan Sabbe voerde voor LDD het woord tijdens dit debat. Daarnaast kwam hij nog een aantal keer tussen tijdens dit debat en werd er een actualiteitsmotie aangekondigd. Het schriftelijk verslag van dit actualiteitsdebat is hier te vinden.

Hierna kwam Lode Vereeck tussen tijdens de actuele vraag over de bijdrage van de lokale besturen aan het behalen van de Belgische begrotingsdoelstellingen 2011 in het kader van het stabiliteitsprogramma en de rol ter zake van de toezichthoudende gewestregeringen. Zijn tussenkomst vindt u hier.

Voorts leverde Jurgen Verstrepen een tussenkomst tijdens de actuele vraag over over de objectiviteit van de tv-journaals in Vlaanderen ten aanzien van de verschillende Vlaamse politieke partijen en een eventuele uitbreiding van de taken van de mediaregulator in dit verband. De tussenkomst vindt u hier.

Plenaire vergadering 6 oktober 2010

Op de agenda van de plenaire vergadering van 6 oktober 2010 stond een actualiteitsdebat over de definitieve sluiting van Opel Antwerpen en de verdere initiatieven van de Vlaamse Regering in dit dossier. Ivan Sabbe nam, namens LDD, deel aan dit actualiteitsdebat. De inbreng van Ivan Sabbe tijdens dit debat vindt u hier.

Hierna stond er nog een tweede actualiteitsdebat op het programma over de initiatieven van de Vlaamse Regering in verband met seksueel misbruik binnen de katholieke kerk en in andere gezagsrelaties. Boudewijn Bouckaert nam over dit onderwerp het woord. Bovendien kwam Patricia De Waele ook tussen tijdens dit debat. Het schriftelijk verslag over het debat kan u hier vinden.

Daarnaast kwam Peter Reekmans tussen tijdens de bespreking van de motie van de heer Filip Dewinter tot uitoefening van het recht van onderzoek naar de gebreken van het Vlaamse wegdek en de mogelijke oplossingen voor die gebreken. Deze tussenkomst is hier beschikbaar.

Plenaire vergadering 29 september 2010

Op 29 september 2010 stond de bespreking van de verklaring van de Vlaamse Regering betreffende de algemeen maatschappelijke situatie en betreffende de krachtlijnen van de begroting 2011 op de agenda van de plenaire vergadering.

Een ideaal moment voor LDD om een aantal tussenkomsten tijdens de besprekingen te doen. Zo namen Lode Vereeck en Peter Reekmans respectievelijk twee en drie tussenkomsten voor hun rekening.

Lees hier de tussenkomsten van Lode Vereeck en Peter Reekmans in de plenaire vergadering van de voormiddag.
Lees hier de tussenkomsten van de LDD volksvertegenwoordigers in de plenaire vergadering van de namiddag.

Daarnaast kwam Ivan Sabbe tussen in de actuele vragen over de plotse sluiting van kinderopvanginitiatieven. De tussenkomsten van Ivan Sabbe vindt u hier.

Voorts deed ook Boudewijn Bouckaert een duit in het zakje door tussen te komen tijdens de actuele vragen over het voorstel van minister Smet om Engels als tweede taal in te voeren in het Vlaams onderwijs. Deze tussenkomst vindt u hier. Boudewijn Bouckaert stelde zelf ook een actuele vraag over de slaagkansen aan de universiteiten en de mogelijke invoering van een oriëntatieproef. Deze actuele vraag kan u hier vinden.