Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

In het parlement

“Ik vraag u om meer aandacht te hebben voor de burger”

02/04/2009 10:54 - In het parlement - Mobiliteit - Vlaams - Infrastructuur

In het Vlaams parlement ging het het actualiteitsdebat over de beslissing van de Vlaamse Regering met betrekking tot de Antwerpse Oosterweelverbinding.

Jurgen Verstrepen: "Ik heb geen angst voor dit verhaal. En als het een landmark is in Antwerpen, dan kunnen we zeggen: "Kijk, dat is de dynamiek van de stad.""

(...)

Minister-president Kris Peeters:

Mevrouw de voorzitter, beste collega's, deze regeringsverklaring betreft een beslissing die wij genomen hebben op 28 maart. Ik zal die in een achttal punten even snel overlopen, om dan de gelegenheid te geven aan de verschillende collega's om vragen te stellen waar wij zeer graag op antwoorden.

De Vlaamse Regering heeft op 28 maart een beslissing genomen in een heel belangrijk dossier: het dossier over de Oosterweelverbinding of afgekort BAM. De beslissing van de Vlaamse Regering bestaat uit acht onderdelen.

Een eerste belangrijk punt is dat de Vlaamse Regering geen belemmeringen ziet en akkoord kan gaan, gelet op het geleverde studiewerk en de gemaakte evaluaties, dat de nv BAM een bouwvergunningsaanvraag indient voor haar voorbereide tracé.

Ten tweede heeft de Vlaamse Regering beslist dat zij tegelijkertijd aan de stad de nodige tijd en ruimte wil geven om aansluitend bij het openbaar onderzoek in het kader van de bouwvergunningsaanvraag voor haar advies, dat de stad moet afleveren, het noodzakelijke draagvlak te zoeken en nader onderzoek te voeren.

Ten derde stelt de Vlaamse Regering vast dat zij in het najaar 2009 een uitspraak zal moeten doen over de ingediende bouwvergunningsaanvraag, op grond van de aangereikte elementen uit het openbaar onderzoek en de adviesverlening.

Ten vierde blijft de Vlaamse Regering uitgaan van de volledige uitvoering van het ene en ondeelbare masterplan dat slechts in zijn geheel een oplossing kan bieden voor de multimodale mobiliteitsproblemen in en rond Antwerpen.

Ten vijfde voert de Vlaamse Regering de aanbevelingen van de studie met betrekking tot de uitbouw van een compleet ATM of automatisch traffic management volledig uit.

Ten zesde volgt de Vlaamse Regering de aanbevelingen van de studie met betrekking tot het beter beschikbaar maken van de Liefkenshoektunnel vanuit de richting Frankrijk, de E17 en het Waasland. De Wase burgemeesters hebben hierover een concreet voorstel ingediend.

Ten zevende meent de Vlaamse Regering dat het heffen van tol in de Kennedytunnel voor personenwagens om maatschappelijke redenen niet wenselijk is.

Ten slotte stelt de Vlaamse Regering vast dat zowel om redenen van capaciteit - ook bij incidenten - en veiligheid, de nieuwe Scheldekruising nood heeft aan een capaciteit van tweemaal drie volledige rijstroken.

Mevrouw de voorzitter, beste collega's, deze beslissingen zijn zaterdag genomen. Het volledige document is, in alle transparantie, aan iedereen die erom vroeg, overgemaakt. Er is door de Vlaamse Regering over gecommuniceerd. We staan natuurlijk ook ter beschikking van het Vlaams Parlement om de vragen die u over deze beslissingen opwerpt, te beantwoorden. Ik ga er echter van uit dat de acht punten die ik heb overlopen, duidelijk zijn. Voorts, kijk ik, samen met de collega's, uit naar het debat. Ik dank u.

Jurgen Verstrepen:

Mevrouw de voorzitter, ik erger me mateloos aan de non-argumenten die hier worden gebruikt. Iedereen claimt het over de essentie van de discussie te hebben. Ik kijk in dit verband even naar mevrouw Vogels, die het terecht over "mijn stad" heeft gehad. Volgens mij is de stad van alle Antwerpenaren, maar eigenlijk moet een andere partij dat zeggen.

Het is niet mijn taak CD&V te verdedigen. Ik hoor echter welke emotionele argumenten hier in de vorm van plat populisme naar voren worden gebracht. Blijkbaar kunnen schooltjes plots niet meer worden verplaatst en moeten de inwoners van bepaalde wijken allemaal onder een brug leven.

Het gaat steeds om dezelfde twee gebieden in Antwerpen. Iedereen mag er de verslagen op naslaan. De verkiezingen zijn blijkbaar in aantocht. Niemand vermeldt dat de alternatieven een verschuiving van de impact op het milieu inhouden. Ik zal hier straks op ingaan. Ik woon aan de andere kant van Groot-Antwerpen. Telkens het verkeer op de ring vastloopt, zoeken de chauffeurs in die andere buurten een sluiproute.

Mevrouw Vogels, u merkt dat misschien niet. U bent dan ook maar om één zaak bekommerd, met name de eigen kiezer in uw eigen districtje eerst.

Rudi Daems:

Ik wil nog even reageren op wat de heer Verstrepen zegt. Als u de term 'populisme' in de mond neemt, dan komt dat voor mij absoluut ongeloofwaardig over als het van iemand van Lijst Dedecker komt.

Ik wil het toch ook over de essentie hebben. Ik weet niet of u mijn tussenkomst hebt gehoord, mijnheer Verstrepen, en of u de Arup-studie hebt gelezen. U klaagt, terecht voor een deel, over de congestie ter hoogte van de ring. Maar de Arup-studie zegt - en ik herhaal het nog eens - dat de congestieproblemen ter hoogte van de ring mogelijk en zelfs zeer waarschijnlijk, niet zullen worden opgelost. Er wordt zelfs nog een probleem bij gecreëerd in Deurne en Merksem waar er een bijkomende bottleneck wordt gemaakt met het BAM-tracé.

Jurgen Verstrepen:

Ik kan het niet nalaten om even te reageren op het verkiezingspopulisme van de heer Daems en Groen!

Ik meen mij nog te herinneren - en u kunt het proberen weg te gommen - dat Groen! stond te dansen van vreugde, van plezier, van enthousiasme bij het project dat werd voorgesteld. Ik begrijp dat sommige mensen van gedacht veranderen, zoals de heer Janssens ook zegt. Als je een bepaalde studie ziet, dan is het moeilijk om toe te geven dat je fout zat. Het is dan ook vreemd dat jullie van mening zijn veranderd op het ogenblik dat een vroegere partijgenoot van jullie in de stRaten-generaal plots met het ei van Columbus afkwam. Wie pakt er hier dan de bochten? Wie is er intussen met populisme bezig?

Filip Dewinter:

Mevrouw de voorzitter, ik zou graag aan de heer Verstrepen willen zeggen dat hij misschien de voorpagina van Gazet van Antwerpen van 19 september 2008 en het grote interview met LDD-senator Van Ermen eens moet herlezen. Van het veranderen van standpunt kent LDD alles, zeker als het gaat over de Oosterweelverbinding. Mijnheer Verstrepen, ik zal straks tijdens uw uiteenzetting een beetje citeren uit het lange interview met mevrouw Van Ermen, waarin zij zich nogal radicaal uitspreekt tegen het BAM-tracé, terwijl u er vandaag voor bent. Maar dat is maar een detail in de marge.

Wat veel belangrijker is, is het windhaangedrag van de Antwerpse burgemeester. Patrick Janssens, die tegenwoordig sneller van standpunt verandert dan van T-shirt, komt vandaag verklaren dat hij het licht heeft gezien naar aanleiding van de 400 bladzijden van het Arup-Sum-rapport. We weten allemaal dat dat niet waar is. We weten dat het de socialistische achterban is die u, mijnheer Janssens, in 2006 het burgemeesterschap heeft gegund, die zich vandaag keert tegen het BAM-tracé. Het zijn deze mensen die stRaten-generaal gestalte hebben gegeven en 60.000 mensen op de been hebben gebracht voor een petitie en u en sp.a op de knieën hebben gedwongen en hebben verplicht om van standpunt te veranderen. Dat is de realiteit. Dat is een gezonde realiteit. Dat is een democratische realiteit.

Het is een feit dat u door uw eigen achterban, niet door een studie, van gedachten bent veranderd. U zei 'walk and don't look back', kijk vooral niet naar de studies en luister niet naar de argumenten. Eenmaal men een standpunt heeft, gaat men ervoor en houdt men op met debatteren en discussiëren. Maar u bent op de knieën geduwd door uw eigen achterban. Dat is gezond.

Alleen moeten we dat durven doortrekken - dat is essentieel in dit debat, maar het komt te weinig aan bod, want we verzanden in allerlei details - en vragen wat men doet met het referendum. Als dat referendum wordt gehouden voor het advies van de stad, zal de stad zich dan schikken naar het oordeel van de burger? Gaat dan ook CD&V zich schikken naar het oordeel van de burger? Gaat de VLD, met Dirk Van Mechelen, zich schikken naar het oordeel van de burger? Ik denk het niet. Minister Van Mechelen verklaart op de voorpagina van De Morgen dat de Vlaamse Regering resoluut voor de Lange Wapper kiest: "Onnodig tijdverlies zou onverantwoord zijn. Als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt, kan men midden volgend jaar met de werken starten."

In feite zegt de VLD: wat het referendum ook beslist, we leggen ons daar niet bij neer, we gaan voor het BAM-tracé en daar houdt het mee op. U neemt de uitspraak van Janssens over: 'walk and don't look back'. De socialisten zijn al geplooid, onder druk van het volk. CD&V, traditiegetrouw, weet het nog niet goed. De VLD houdt halsstarrig vast. Dat is de realiteit.

De realiteit is dat deze regering de drie partijen, met alle drie een verschillend standpunt, alle drie gelijk moest geven. Peeters kon niet anders dan elk van de drie partijen hun gezicht te laten redden. We hebben één uur debat nodig gehad, 60 minuten debat, om dat hier, en plein public, bewezen te zien. CD&V begint te ruziën met sp.a, VLD verkondigt de omgekeerde mening van sp.a. Het zo hechte front van deze Vlaamse Regering, het krachtdadige beleid en bestuur, waar CD&V-voorzitster Thyssen het over had, ligt na 60 minuten debat volledig in gruzelementen. Dat is de realiteit waar u niet rond kunt, mijnheer de minister-president.

Jurgen Verstrepen:

Mevrouw de voorzitter, ik begrijp de zenuwachtigheid van de heer Dewinter en zeker van sp.a en Groen!, omdat die naar dezelfde kiezer dingen in dezelfde districten waar het Vlaams Belang heel de tijd het verhaal heeft opgehangen.

Ik denk dat zelfs Lijst Dedecker geen lessen heeft te leren van een partij die op Linkeroever tegen de haven is en op Rechteroever voor de haven. Het is altijd hetzelfde verhaal: een partij die langs twee kanten twee verschillende meningen heeft.

Ik houd me zelfs niet bezig met het opzoeken van de persoonlijke meningen in de kranten, waarvan de geloofwaardigheid wordt aangevallen als het over henzelf gaat. Maar als het over iemand anders gaat, is het bruikbaar. Dat lach ik dus met de glimlach weg.

Mijnheer Dewinter, ik kijk met plezier uit naar uw interventie ten opzichte van mij en de oppositie. U zou beter de regering ondervragen, wat u zo veel jaren niet hebt gedaan over dit dossier.

Mevrouw de voorzitter, heren ministers, ik help graag politieke concurrenten uit hun verwarring. Ik zal ons standpunt in het korte tijdsbestek dat ik heb gekregen, toelichten. De Vlaamse Regering heeft een beslissing genomen over de Oosterweelverbinding. Eindelijk. Beter een beslissing dan geen beslissing. Door die beslissing van vorige zaterdag heeft Antwerpen bovendien de sleutel voor de definitieve beslissing over het Oosterweeltracé in handen, wat we enkel kunnen toejuichen. We vragen al langer een snelle structurele en maatschappelijk gedragen oplossing die de mobiliteit van de Antwerpenaar en de Vlaming effectief garandeert. Eindelijk beseft ook de Vlaamse Regering - misschien vindt u het vreemd om dat uit de mond van de oppositie te horen - dat er in dit dossier knopen moeten worden doorgehakt.

Het was tot nu toe een zeer boeiend debat. Het mag nog wat langer duren, vind ik. Ik hoor hier verzet, protest, ik hoor herbekijken, wachten, bedrog. Allemaal door elkaar.

Is het een zaak van de Antwerpenaren? Ik denk het wel. Sinds 1995 zit Antwerpen te wachten op een structurele oplossing voor de mobiliteit, langer zelfs. Het enige wat we tot nu toe te zien kregen, verontschuldig mij de woordkeuze, was een besluiteloze praatbarak met peperdure studies, maquettes, kleurboeken en nu ook filmpjes. Ondertussen staan we meer dan ooit stil op die Antwerpse ring en ook in de randgemeenten. Sommigen onder u weten dat wel. Het is geen vijf voor twaalf, het is twaalf uur, en eigenlijk al een beetje erna.

Men praat over elementen die een beslissing noodzakelijk maken. Ik hou van debatten. U moet maar eens in debat gaan met de burgers die elke dag in die files staan. Ik veronderstel dat iedereen hier wel zo iemand kent die elke dag zijn ritme op het verkeer moet afstemmen en veranderen, die niet op tijd bij de onthaalmoeder of in de winkel geraakt. U kent wel iemand die langer onderweg is en minder levenskwaliteit heeft, minder tijd met de familie. Tegenwoordig is het elke dag prijs, 's morgens en 's avonds.

En dan hoor ik graag de gedreven discussies over de vraag hoe we dit nu zullen oplossen. En dan stel ik vast, vanuit LDD, dat uitstel misdadig is - en ik heb die opmerkingen ook bij andere partijen gehoord. Ik vind dat we zo snel mogelijk tot een structureel en maatschappelijk gedragen oplossing moeten komen die vervolgens op zeer korte termijn daadwerkelijk wordt gerealiseerd.

De combinatie van het containervervoer, het internationaal vrachtvervoer en een groeiend aantal personenwagens vergt, of we dat nu willen of niet, snelle beleidsdaden. Als de Vlaamse Regering kiest voor het BAM-tracé, tenzij er op heel korte termijn kan worden aangetoond dat andere tracés sneller realiseerbaar en goedkoper zijn, dan moet de Vlaamse Regering doen wat ze moet doen: verantwoordelijkheid nemen en knopen doorhakken.

We sluiten andere alternatieven echter niet a priori uit, als tenminste enkele randvoorwaarden worden gerespecteerd: dat er niet opnieuw veel dure en tijdrovende studies moeten worden uitgevoerd, dat de aanbesteding en de gunning van de werken op heel korte termijn kunnen gebeuren, dat de alternatievenoplossing, die eveneens tegen hetzelfde tijdstip is gepland, klaar is en dat de alternatieve tracés niet veel meer kosten dan het BAM-tracé. Ik denk dat dit logische voorwaarden zijn. Antwerpen zit met een hartinfarct, en meerdere overbruggingen zijn nodig.

Het referendum werd ook al aangehaald. Wat doen we dan met het referendum? Dat is de hamvraag. Zijn wij ervoor? Natuurlijk! En als het referendum een resultaat heeft waarbij de burger beslist heeft dat het niet kan, dan moet de politicus zich daarbij neerleggen, hij kan niet anders, ook dat is politieke verantwoordelijkheid nemen. Ik heb dit zinnetje teruggevonden - spijtig dat het nog geen bindend referendum is - we hebben het uit de burgermanifesten gehaald. Het is nooit gerealiseerd, maar wij zijn van mening dat dat in de toekomst misschien nodig is.

Als we een referendum organiseren, en de Vlaamse Regering onderschrijft dit toch, net als de Antwerpse burgemeester, dan staan we via dat referendum oog in oog met de burger en moeten we hem overtuigen. We moeten de burger ervan overtuigen dat de beste oplossing in dergelijke materie, in dergelijke projecten, niet bestaat. We moeten de burger ook overtuigen van het nut van dergelijke mobiliteitsprojecten en infrastructuurwerken, want dat is onze taak. We zitten hier om de burger te vertegenwoordigen, en die moet weten wat er op hem afkomt als de projecten niet worden uitgevoerd. Het referendum, de volksraadpleging moet er sowieso komen.

Ik hoor heel graag zeggen dat dit referendum ook buiten Antwerpen een aangelegenheid moet zijn, maar ik zeg daarop: "neen". Enkel de Antwerpenaar kan de lasten en lusten ten opzichte van elkaar afwegen. (Opmerkingen van de heer Joris Van Hauthem)

Collega, de Brusselse ring, dat is mijn probleem niet.

Het organiseren van een volksraadpleging op het niveau van de provincie Antwerpen, of zelfs op het Vlaamse niveau, komt voor wat ons betreft neer op 'het verdrinken van het kind in zijn eigen badwater'! Laat het bovendien duidelijk zijn dat dit Antwerpse referendum zo snel mogelijk moet worden georganiseerd - en ik heb begrepen dat men dat wil - waarbij de vraagstelling de economische, de ecologische en de maatschappelijke repercussies inherent aan elk tracé, heel duidelijk moet weergeven. Dat is de uitdaging van dit referendum.
We willen dat er via dit referendum een structurele oplossing komt voor het sluiten van de Antwerpse ring en dat men stopt met de politieke spelletjes. Het is natuurlijk plezierig om zo voor de verkiezingen een beetje te schieten op de ene of de andere, maar uiteindelijk is er in deze kwestie maar één slachtoffer, en dat is weer diezelfde burger, die Antwerpenaar.

En dit geldt trouwens ook voor de burger buiten Antwerpen. We verwezen daarnet even naar de Brusselse ring en dat is allemaal goed en wel, want de Brusselaars rijden af en toe ook wel eens door het mooiste plekje van Vlaanderen en dan komen ze langs de Antwerpse ring en dan staan ze daar ook stil: dat gebeurt als ze naar het Sportpaleis gaan, dat gebeurt wanneer ze naar Antwerpen komen.
Dit betreft de leefbaarheid binnen Antwerpen - en ik heb dit daarnet al even aangehaald - en in de rand rond Antwerpen, want je hebt 'binnen' en 'buiten' de ring. Ik hoor hier graag de discussies: het snijdt de stad in twee en zo meer. Dat is waar. In het buitenland gaan heel wat mensen wonen met zicht op een brug, dat zijn de duurste plekken, zeker als de brug mooi verlicht is. In de grootsteden zien we dat men ze op een andere manier inpast. Ik heb daar geen schrik voor. Ik heb geen angst voor dit verhaal. En als het een landmark is in Antwerpen, dan kunnen we zeggen: "Kijk, dat is de dynamiek van de stad."

Ondertussen kun je nog meer peperdure studies laten uitvoeren. Het klopt ook dat technieken en tijden veranderen. Over vijf jaar zul je met een andere studie weer een ander plan krijgen. Maar op een bepaald moment moet je toch eens een beslissing durven te nemen.

Ik begrijp de kritiek daarop, dat hoort thuis bij een democratische besluitvorming. Maar in dit geval gaat het om Groot-Antwerpen, dat wordt gewurgd door het verkeer. Ik begrijp dat veel mensen daar graag electorale spelletjes rond spelen, maar ik vraag u om meer aandacht te hebben voor de burger.

Filip Dewinter:

Mijnheer Verstrepen, ik stel vast dat u met Lijst Dedecker steeds salonfähiger wordt. U feliciteert nu zelfs openlijk de regering voor haar daadkracht, en solliciteert daarmee openlijk naar een plaatsje in de meerderheid na 7 juni.

Ik had van een partij die, althans in de peilingen, zo belangrijk lijkt te worden nu ook graag eens een standpunt gehoord. Welk tracé verdedigt Lijst Dedecker in dit dossier? Het is immers ook op dat vlak chaos en verwarring troef. Ik heb hier de Gazet van Antwerpen van nauwelijks een aantal maanden geleden bij mij, en op de voorpagina lees ik 'LDD voor nieuw alternatief voor Oosterweel'. In het betreffende artikel pleit senator Van Ermen voor een tolvrije Liefkenshoektunnel, een sluiting van de ring naar de E17 en de opwaardering van de A12. Een vierde tracé, los van BAM of van Arup-Sum.

Ik hoor u daar vandaag niets meer over zeggen. Nochtans verdedigt mevrouw Van Ermen dat alternatief met verve. Ze zegt dat ze er als arts niet bij kan dat de effecten van Oosterweel op de gezondheid niet grondig zijn onderzocht: "Elke vrachtwagen veroorzaakt een parabool van fijn stof van een kilometer groot. We hebben geen nood aan een brug, maar aan een viaduct. De wijken in Deurne en Merksem zullen het slachtoffer zijn. Continue geluidsstress veroorzaakt hartafwijkingen." Enzovoort, enzovoort.

U gaat het debat volledig uit de weg, mijnheer Verstrepen. Daarom had ik nu graag van u gehoord wat het standpunt van Lijst Dedecker ter zake is. Als u morgen in de Vlaamse Regering wilt zetelen, zult er daar toch een standpunt over moeten hebben.

Jurgen Verstrepen:

Mijnheer Dewinter, wie er gaat regeren, wordt nog altijd beslist door de kiezer. U loopt wat vooruit op de zaken, maar ik begrijp dat u een beetje angst hebt door de peilingen. Wij laten ons in elk geval niet opjagen door al die peilingen.

Ik heb in mijn inleiding gezegd dat ik de politieke concurrenten graag uit hun verwarring help. U zwaait nu met een artikel dat ik natuurlijk zeer goed ken. Is dat een partijstandpunt? Neen. Dat is een standpunt van Lieve Van Ermen.

Carl Decaluwe:

Wat zegt Jean-Marie daarover, mijnheer Verstrepen? Wat zegt de heer Dedecker? Dat zou ik graag eens horen.

Jurgen Verstrepen:

De heer Dedecker zegt exact hetzelfde. U mag hem daarover aanspreken. Ik zal nogmaals verduidelijken wat ons standpunt is. Ik wil de verwarring wegnemen, want ik zou niet graag hebben dat u met stress naar de verkiezingen gaat.

Zijn wij vandaag voor het BAM-tracé? Ja. Dat heb ik daarnet al uitgelegd. Is dat een goede beslissing van de Vlaamse Regering? Ja. Dat is het partijstandpunt van Lijst Dedecker. Dat heb ik daarnet al aangetoond, maar ik begrijp, mijnheer Dewinter, dat u de hele tijd zat te wachten om dat artikel op tafel te kunnen gooien, zodra ik klaar was. Het standpunt dat daarin staat, is niet het officiële partijstandpunt. Dat is toch duidelijk?

Minister-president Kris Peeters:

Mevrouw de voorzitter, collega's, ik dank iedereen voor alle tussenkomsten die hebben bijgedragen tot dit boeiende debat. Het is ook een belangrijk dossier. Ik denk dat het nu duidelijk is geworden dat wij op 28 maart een beslissing hebben genomen. Deze beslissing bestaat uit twee belangrijke delen. Een eerste deel bestaat erin dat de bouwaanvraag wordt ingediend en dat natuurlijk de procedure voor een bouwaanvraag volledig wordt gevolgd. Dat is heel belangrijk. We leven niet in China, waar men een beslissing kan nemen en iedereen zich ernaar moet schikken. We hebben de procedure voor de bouwvergunning opgestart met de bouwaanvraag die is voorbereid door de BAM. Daar zitten de elementen in die jullie allemaal kennen: de Kennedytunnel, het Oosterweelknooppunt en zo meer.
Minister Van Mechelen heeft gezegd dat de termijn van 45 dagen voor het afleveren van het advies bij het openbaar onderzoek is verlengd naar 120 dagen, zodat de stad en ook de andere gemeenten de mogelijkheid hebben om niet alleen de Antwerpenaren en iedereen die erbij betrokken is, goed te informeren, maar ook een referendum te organiseren. Maar het behoort tot de verantwoordelijkheid van de stad samen met de andere gemeenten om daarin een definitieve beslissing te nemen. De burgemeester van Antwerpen heeft daar in zijn hoedanigheid van parlementslid tekst en uitleg over verschaft. Het is aan de stad om daarin een beslissing te nemen met respect voor de andere gemeenten. Dat wordt de volgende dagen op dat niveau verder beslecht.

De heer Janssens heeft gelijk. Het betreft hier een gewone procedure voor een bouwvergunning. Pas als de procedure volledig is doorlopen, zullen we als Vlaamse Regering een beslissing nemen over het al dan niet afleveren van een bouwvergunning, dus niet vooraleer het advies van de stad is ingeleverd. Het is immers heel belangrijk dat de procedure wordt gevolgd: een bouwvergunning wordt aangevraagd, vervolgens komt er een openbaar onderzoek, de adviezen worden verleend en pas dan zal de Vlaamse Regering met respect voor het advies en de resultaten van het openbaar onderzoek de bouwvergunning afleveren, al dan niet geheel of gedeeltelijk. Daarop vooruitlopen heeft geen zin. Het is belangrijk dat we geen tijd verliezen en dat we de bouwaanvraag hebben ingediend zoals ze werd opgesteld.

Het is heel belangrijk dat we deze stap hebben gezet, en ik verdedig de beslissing die we samen hebben genomen gelet op het grote belang van het dossier. Er is terecht gezegd dat Vlaanderen genoeg tijd heeft gestoken in studiewerk en dat er genoeg tijd overheen is gegaan. We dienen de bouwvergunningsaanvraag in en wachten de resultaten van de volgende stappen van de procedure af. Dat is een heel belangrijk element.

Natuurlijk kan er gesproken worden over het Oosterweelknooppunt. Er is daarstraks al naar verwezen. De haven zou akkoord kunnen gaan met alternatieven, maar dan weten we dat er een ontdubbeling moet komen van de Tijsmanstunnel en dat er andere heel belangrijke uitgaven moeten gebeuren die mogelijk hoger liggen dan het Oosterweelknooppunt. Dat is het eerste luik van onze beslissing.
Het tweede luik, en het is toch normaal dat we bij zulke infrastructuurwerken het maatschappelijke draagvlak maximaliseren, bestaat erin dat we aan de stad de nodige tijd en ruimte geven om dat te realiseren. Het is heel belangrijk om de stad de tijd te geven, mijnheer Peumans, om goed te informeren, bijkomende studies te laten verrichten en desgevallend een referendum te organiseren. Ik heb begrepen dat dit ook gebeurt. De volgende Vlaamse Regering zal daarin dan met heel veel zorg een beslissing in nemen.

Er zijn ook bijkomende vragen gesteld die in de loop van het debat zijn beantwoord. De heer Dewinter heeft een concreet voorstel ingediend in verband met de optimalisering van de Liefkenshoektunnel. Dat wordt in onze beslissing meegenomen, behalve dan het voorstel om de tol af te schaffen. U weet dat de Liefkenshoektunnel een belangrijk privé-initiatief is waarin het element tol een belangrijke rol speelt. De tol daar afschaffen is dus niet aan de orde. De andere twee elementen zijn al beantwoord in onze beslissing.

Mijnheer Daems, ik bevestig dat de beslissing van de Vlaamse Regering van 28 maart een beslissing is waar heel de Vlaamse Regering achter staat. Het statuut van die randvoorwaarden maakt integraal deel uit van de beslissing die is geformuleerd. Wat de Kennedytunnel betreft, komt er geen tol voor personenwagens en geen tol voor vrachtwagens. Het is natuurlijk mogelijk dat de omstandigheden wijzigen, bijvoorbeeld bij kilometerheffingen, rekeningrijden enzovoort. Op termijn sluiten we dat niet uit.

Wat de herberekening betreft, heb ik begrepen dat die vraag tijdens de vergadering is gerezen. De nodige informatie daarover wordt bezorgd na de informatievergadering.

Mijnheer Peumans, u stelde onder meer een vraag over de herstructurering van BAM. Minister Van Mechelen is daar heel intensief mee bezig. Daar zal op het juiste moment over gecommuniceerd worden. Wij zijn, net als u, heel erg begaan met dit dossier en volgen het dan ook van zeer nabij.

De heer Janssens heeft het gehad over de kool en de geit. Minister Vandenbroucke heeft benadrukt dat de regering een beslissing genomen heeft waarin rekening wordt gehouden met alle posities die zijn ingenomen. Ik ben er persoonlijk van overtuigd dat het noodzakelijk was deze beslissing te nemen voor de verkiezingen. U hebt dat over de verkiezingen getild. Wij leven hier echter niet in China. Wij moeten de procedures volgen.

Wat de stad Antwerpen en de andere gemeenten betreft, willen wij met heel veel zorg een maatschappelijk draagvlak realiseren. Wij begrijpen de bestaande gevoeligheden en willen de nodige ruimte geven om tot een beslissing te komen. De volgende Vlaamse Regering, wie ook de minister-president mag zijn en wie ook in de coalitie mag zitten, zal in dit dossier een belangrijke afweging moeten maken, rekening houdend met alle elementen die zijn ingebracht. De volgende Vlaamse Regering zal dan eind dit jaar de knopen moeten doorhakken. Zo kan met grote zorg en met kennis van zaken in dit dossier, eindelijk de bouwvergunning worden afgeleverd. Dat zal echter afhangen van alle informatie die wordt binnengebracht.