Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

Di Rupo mist de kans om uit Belgische doodlopende straat te raken

05/07/2011 19:37 - Persbericht

Volgens LDD is de basisnota van formateur Di Rupo (PS) een schoolvoorbeeld van Belgische loodgieterij, dat de overheid nog meer middelen geeft om de economie, de vrije samenleving en het individu naar haar pijpen te doen dansen. Het Belgische staatsbestel moet worden gered, en daarom wordt het nog ingewikkelder gemaakt, en worden de transfers van noord naar zuid snel wat aangevuld.

Jean-Marie Dedecker, voorzitter LDD: "Veel voorstellen van Di Rupo zijn eenvoudige regularisaties van de miskleunen uit vorige staatshervormingen. Het overhevelen van kinderbijslag en arbeidsbeleid naar de gemeenschappen zijn net als het beperken van de groeinorm van de gezondheidzorg tot 2% het officialiseren van verworvenheden. Er blijft niets over van de Copernicaanse omwenteling naar een confederale staat. 461 miljoen per jaar in het Brusselse bodemloze vat storten om BHV af te kopen is een woekerprijs. Het herschikken van de eigen kattebak, zoals de afschaffing van de overbodige senaat wordt eindelijk gerealiseerd. Maar de mini-poppoll van 10 Kamerleden in een federale kieskring of van 10 andere die worden gecoöpteerd, is er politiek ver over."

Helemaal niet moedig

De sociaal-economische hervormingen die Di Rupo voorstelt zijn een flauw afkooksel van  wat andere regeringen in Europa, ook met linkse partijen, aan het doen zijn om hun openbare financiën gezond te maken. Als de intenties al deugen, ontbreekt het duidelijk aan politieke moed om de saneringen door te voeren.

Jean-Marie Dedecker: "Aan enkele sociale 'verworvenheden' wordt wat gemorreld, maar Di Rupo maakt geen komaf met de torenhoge lasten op arbeid, met het brugpensioen, met de levenslange werkloosheidsuitkeringen of met het overtal aan ambtenaren. Er worden wat uitgaven 'bevroren', hier en daar een jaartje toegevoegd, een tariefje verlaagd... Di Rupo's zogezegde chirurgische ingrepen zijn kleine aderlatingen, terwijl het Belgische sociaal stelsel een bloedtransfusie nodig heeft om geen Grieks kadaver te worden.

Vlaamse spaarder betaalt, en Brusselse beurs mag sluiten

Jean-Marie Dedecker: "Als drie kwart van de dienstencheques in Vlaanderen worden uitgeschreven, en 80 procent van het spaargeld op Vlaamse boekjes staan, weet je wie de fiscale maatregelen van Di Rupo betaalt. Bovendien maakt links zijn natte droom van een vermogensbelasting waar, en komt er een waanzinnige heffing op aandelen die de beurs van Brussel overbodig maakt en alle risicokapitaal weg zal jagen. Het is triest dat Di Rupo het met zijn federale regering controle houdt op de portemonnee en de reserves van de Vlamingen. Zo wordt het invoeren van een veel eerlijker vlaktaks in Vlaanderen onmogelijk, en stevenen we af op een Kafkaiaanse fiscaliteit. Di Rupo steekt zijn nek uit boven zijn eigen Waalse akker, maar komt niet hoger dat het Vlaamse maaiveld."

Reacties op "Di Rupo mist de kans om uit Belgische doodlopende straat te raken"

Guillaume Plas
25/07/2011 17:58
J.M Dedecker schrijft: de "afschaffing van de overbodige senaat wordt eindelijk gerealiseerd". Heeft JM Dedecker dan de formateursnota van Elio niet goed gelezen, dat is volledig onjuist:, er blijft een Gewestsenaat in stand gehouden bestaande uit 40 parlementsleden afgevaardigd door de Gewesten: ziehier wat daar o. a. in is vermeld:
De Senaat gaat nog een "grote bevoegdheid"hebben vermmits " De Senaat zal op gelijke voet bevoegd zijn als de Kamer van Volksvertegenwoordigers voor onder meer de verklaring van de herziening van de Grondwet, de Grondwetsherziening, de wetten waarvoor de Grondwet een bijzondere meerderheid voorziet." enz. De Senaat zal ook bevoegd zijn voor de
omzetting van de wetten van de « gemengde » internationale verdragen, enz.. De kamer van Volksvertegenwoordigers wordt van 150 naar 170 leden opgetrokken om senatoren die hun plaats verliezen op te vissen.
". Schijnbaar gaat men naar een paritaire Senaat en dus nog een verzwakking van de Vlamingen.
De Senaat krijgt 40 Gewestsenatoren.
Maar dit alles is maar en voorstel. Is JM Dedecker zeker dat de Senatoren de hervorming van de Senaat zullen stemmen. Eerst zien en dan geloven zei de Heilige Thomas.
Guillaume Plas
13/07/2011 10:20
Noch Dirupo noch Dewever stellen de onmisbare hervormingen voor om dit land te saneren en bestuurbaar te maken, het afschaffen van onnodige instellingen: Senaat, provincies, arrondissementscommissariaten, afschaffing van de Brusselse Regering en parlement met 89 parlementsleden en 8 ministers voor 19 gemeenten (bijna allemaal arm), dat is een schande, het hoofdst. gewest moet onder voogdij van de paritaire federale regering (Vlamingen betalen mee voor Brussel, het is ook hun hoofdstad), Brussel wil 20 miljard bef geïndexeerd krijgen om rijkelijk te leven en al deze overtollige parlementsleden te onderhouden (reizen, 2 personen te hunner beschikking enz.),fusie 19 Brussels gemeenten, afschaffing van het Duitstalig Gewest met 4 ministers en 25 parlementsleden voor 72 duizend inwoners op kosten van de Fed. staat (een schande), deze 72 duizend inwoners moeten zich assimileren in het Waals Gewest, bij annexatie met Duitsland hebben ze niet 1 parlementslid, mag alleen overblijven 1° De fed. regering met een monocameraal parlement 1 Vlaamse regering en parlement 1 Waalse regering en parlement. In het totaal voor België niet meer dan 270 parlementsleden en niet meer dan 25 ministers (nu 55 maar vicepremiers hebben 2 kabinetten, dat maakt feitelijk 60 ministers die de wereld rondreizen en meer dan 500 parlementsleden. Nu reizen 7 parlementen en 6 regeringen de wereld rond en als er een int. conferentie is treft men daar 5 ministers en een 10 parlementsleden aan in een 5 sterrenhotel zoals in Cancun. Nooit is dit land zo uitgebuit geweest en slecht bestuurd door overtollige politici. Men heeft de burger wijs gemaakt dat er beter bestuur is door regionalisering: 7 parlementen en 6 regeringen om hun zoons en dochters altijd te kunnen plaatsen en wij moeten dat betalen. Parlementsleden zijn pensioengerechtigd aan 5O jaar (superpensioen) en met 1 mandaat van 4 jaar hebben ze recht op een pensioen dat hoger ligt dan dit van een werkman, maar zij zeggen dat wij tot 67 jaar moeten werken in plaats van de jonge werklozen en OCMW trekkers tussen 18 en 40 die geen stiel kennen te verplichten een stiel te leren opdat ze op de arbeidsmarkt kunnen aangeworven worden. Ophouden met de familieherenigingwet waardoor ouders en grootouders door hun kinderen die hier verblijven worden naar België gebracht om een sociale woning en een leefloon te vragen en als oude mensen hier gratis te worden verzorgd tot het einde van hun leven zonder hier ooit te hebben gewerkt. Ook de intercommunales fusioneren, sommige privatiseren of afschaffen en het aantal politieke beheerdersmandaten met 70% verminderen, subsidies afschaffen voor de ontelbare onnodige VZW'S, geen premiegeschenken om een auto aan te kopen zoals in Wallonië, geen premiegeschenken om huis te isoleren (waarom iemand die geen huis kan kopen en huurt dient hij te betalen voor iemand die rijker is) fusie gemeente- en prov. onderwijs in het gemeenschapsonderwijs (rationaliseren en uniformmiseren om te besparen), aantal schepenen in elke gemeente te verminderen, dat aantal is veel te hoog. België is wereldkampioen in het aantal politici ten opzichte van andere landen. In plaats van te hameren op de tewerkstelling van mensen boven de 60 jaar eerst beginnen met de duizenden jonge mensen tussen 18 en 40 aan het werk te stellen, dat zal veel meer oplossen en is gemakkelijker omdat vele mensen boven de 60 ziekten hebben en daardoor op de mutualiteit zouden terechtkomen. De Wever en Dirupo willen de politieke nomenclatuur niet aanraken en saneren door de staatstructuur te vereenvoudigen waardoor er minder politici kunnen profiteren en minder ambtenaren zijn in dit land. Kijk naar hun voorstellen, Derupo wil voor 2 jaar geen index voor parlementsleden en Koninklijke familie en 5% minder wedde voor ministers (niet voor staatssecretarissen), hij wil ook dat het pensioen van nieuwe ambtenaren wordt berekend op de laatste 10 jaar, dat treedt dus in werking binnen 45 jaar. Met dergelijke onnozele voorstellen gaat men geen duizend miljard Bef vinden om het budget in evenwicht te brengen. Zie ook op "Nieuw Pierke" "België de ziekenboeg voor heel de wereld" door toepassing van art. 9ter 1 van de Vreemdelingenwet waardoor de mensen met een "ernstige ziekte" die in hun land niet kunnen verzorgd worden, recht hebben op verblijf en gratis verzorging in ons land en na 5 jaar definitief verblijf voor heel hun leven. Deze ernstige zieken kunnen heel hun leven hier komen wonen op kosten van belgië door deze waanzinnige wettekst. België krijgt op basis van "ernstige ziekte" duizenden aanvragen van asielzoekers omdat de wet hen dit toelaat. Dat kan België niet blijven uithouden
Malloma
07/07/2011 17:28
Akkoord dat nota Di Rupo op niks trekt en de Vlamingen op diverse vlakken blijft benadelen. Dat hebben we te danken aan tal van Vlaamse politici die steeds voor de Franstaligen op hun buik zijn gaan liggen om toch maar De premier te mogen zijn. Het is tevens de oorzaak dat de cd&v - vroegere CVP - zoveel achteruit is gegaan en van beleidspartij is gedaald tot een partijtje dat bijna niet meer telt. Hetzelfde voor Sp.a - het filiaal van de PS en Groen die ook aan hun handje meelopen. Zonder de migranten zouden ze de kiesdrmepel - die veel te laag ligt - niet eens meer halen.
annette vanden berghe
05/07/2011 20:54
grotendeels akkoord
de lasten op arbeid worden niet verlaagd : slecht voor de kmo's en de werknemers die voor hun job vrezen...
hier en daar is wat overgenomen van LDD ... maar dat zijn we al gewoon.
De ministers gaan inleveren, het koningshuis ??? eerst zien en dan geloven (voornamelijk van het koningshuis) hoe zit het met de OV van Albert II voor zijn luxeappartementen in Oostende en god weet waar nog ?

Geef ook uw mening!

Naam:*
E-mail (wordt niet getoond):*
Uw reactie:*