Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

In het parlement

"Deze crisis is een uitdaging"

Vlaams parlementslid Jurgen Verstrepen voelde minister-president Peeters aan de tand tijdens het actualiteitsdebat over de crisis in de automobielsector.

Verstrepen: "Wij pleiten voor onmiddellijke actie, voor een globaal economisch plan en een globale strategie. Het verlenen van naakte subsidies is volgens Lijst Dedecker niet de te volgen strategie. "

Jurgen Verstrepen:

"Mevrouw de voorzitter, mijnheer de minister-president, leden van de regering, Opel is niet alleen maar een fabriek in Antwerpen. Het heeft ook te maken met de symboliek rond Antwerpen.

In mijn jonge jaren werd geregeld gezegd: "Als je niet netjes naar school gaat, kun je nog altijd terecht bij Opel Antwerpen."

Dat was niet negatief bedoeld. Dat ging over een vorm van werkzekerheid. Dat was de symboliek, die je vandaag trouwens nog altijd hebt in Groot-Antwerpen, van wat GM en Opel daar betekenen.

Waarom haal ik dat aan? Het gaat hier niet alleen over de 2700 werknemers bij Opel Antwerpen, maar indirect ook over de mensen bij de toeleveringsbedrijven, en dus over tienduizenden werknemers.

Mijnheer de minister-president, de vraag is dus niet óf we iets moeten doen, maar hóé we het moeten doen. Ik ben zeer nieuwsgierig om straks te horen hoe u dit ziet en hoe u het gaat doen.

Het verlenen van naakte subsidies is volgens Lijst Dedecker niet de te volgen strategie. Ik vermoed dat u dat al wist. Men zegt nu dat men die subsidies moet herbekijken. Dat lijkt mij een uitdaging. Tot nu toe hoor ik immers wat te veel negatief nieuws.

Oudere vormen van financiering en steun in vraag stellen, is niet per se negatief. Dat heet veranderen. Als je de discussie over subsidies wilt opentrekken, zie je bijvoorbeeld dat de bedrijven in 2006 aan de ene kant 5,35 miljard euro federale subsidies kregen en aan de andere kant 12,6 miljoen belastingen moesten betalen.

Dat moet mijns inziens herbekeken worden. Is dit het systeem waarmee we verder moeten werken?

Mijnheer de minister-president, via een mogelijke participatie van de overheid a rato van 300 miljoen euro zou een verzelfstandiging van General Motors Europa kunnen ontstaan. Daardoor kan voor General Motors Europa de mogelijkheid ontstaan om nieuwe markten te verkennen en uit te kijken naar nieuwe partners en investeerders.

Ik vind dat we die kans met beide handen moeten grijpen, temeer omdat we vervolgens op termijn in de mogelijkheid komen om als Vlaamse overheid investeringen te faciliteren en innovatie te bewerkstelligen.

Maar daarnaast is er ook een oprechte bekommernis. Eerst had je de banksector, dan de automobielsector. De vraag luidt dan: what's next? Als ik vandaag de berichtgeving zie, probeer ik bepaalde zaken te matchen. Het gaat over minder dotatie voor Vlaanderen en een aanpassing van de begroting, zeker na het bezegelen van de bankencrisis. Dat moet dan worden bijgestuurd.

Er is ook de kritiek van de SERV en van het Rekenhof.

Dan stel ik mij de pertinente vraag: gaat dat wel de goede kant uit? Hypothekeren we de volgende generatie en de volgende regering niet? Je moet nu snel optreden. Maar wat is de impact op korte en lange termijn? We moeten oog hebben voor de economische situatie zonder de toekomstige generaties te hypothekeren.

Wij pleiten voor onmiddellijke actie, voor een globaal economisch plan en een globale strategie. De feiten tonen helaas keer op keer aan dat snel ingrijpen nodig is. Maar dat geeft ook de perceptie dat het gaat om brandjes blussen. We moeten het volledige brandweerteam op een of andere manier opnieuw naar buiten brengen.

Dat is uw taak.

Ik citeer een professor economie, want professoren weten het naar het schijnt altijd beter:

"Onze politici zouden zich beter bezinnen waar onze schaarse euro's het best besteed worden om iets aan de crisis te doen."

Ik vond dat een belangrijke en opmerkelijke zin. Professor Van Biesebroeck van de K.U.Leuven heeft dat in een opiniestuk geschreven.

In deze tijden denken mensen misschien wat te veel negatief. Elke crisis kan de start zijn van een vorm van nieuwe creativiteit. Er wordt nagedacht over mogelijke oplossingen waaraan daarvoor niet werd gedacht omdat je niet onder druk stond en je niet snel moest handelen.

Deze crisis is een uitdaging. Ik reken erop dat ik zo dadelijk zal horen dat u dat ook als een uitdaging bekijkt en dat u een duidelijk plan op tafel gooit."

Minister-president Kris Peeters:

"Het is voor iedereen duidelijk dat de economische en financiële crisis waarmee we nu geconfronteerd worden, nog niet is voorgekomen sinds de jaren dertig. We staan voor heel belangrijke uitdagingen.

We zijn tussengekomen in de financiële sector: Dexia, Ethias, KBC. Laat ons hopen dat de financiële sector met al deze tussenkomsten nu onder controle is. Maar niemand kan zeggen waar we binnen een week, veertien dagen of een maand zullen staan.

De tweede sector waar de Vlaamse Regering nu zeer intensief mee bezig is, is de automobielsector. Er zijn veel bedrijven in Vlaanderen actief in die sector, niet alleen de grote assemblagefabrieken, maar ook veel toeleveringsbedrijven. Zij worden met de crisis geconfronteerd. De uitdaging is: welke toekomst heeft de automobielsector nog in Vlaanderen?

Ik onderstreep dat niet alleen Vlaanderen in deze situatie zit. Ook heel wat Europese landen zoals Frankrijk en Duitsland en ook de Verenigde Staten worden met de vraag geconfronteerd: hoe kunnen we de automobielsector veiligstellen? Die sector is toekomstgericht als het gaat over green cars en dergelijke.

We worden ook geconfronteerd met de initiatieven van andere lidstaten. Wanneer Duitsland 3 miljard euro op tafel legt om GM te redden, is de vraag wat Vlaanderen doet voor de fabriek in Antwerpen. Wanneer ook de Zweedse en de Franse overheid initiatieven nemen, is elke keer de vraag: wat doet Vlaanderen? Wij zijn in de automobielsector heel alert geweest. We hebben als een van de eersten in het kader van Opel-GM een brief geschreven en contact genomen om te zeggen dat wij als Vlaamse Regering willen kijken naar oplossingen.

We hebben heel snel, daarstraks nog, contact opgenomen met DAF, ook met Volvo en andere bedrijven. We hebben gekeken hoe de situatie eruitziet, welke de oplossingen zijn en of er een toekomst is voor die bedrijven onder bepaalde voorwaarden. Het heeft geen enkele betekenis en zin om bodemloze putten te vullen, maar dat is niet de uitdaging waar we voor staan. De uitdaging is wel om de verandering die noodzakelijk is om uit deze economische crisis te komen, te realiseren.

Ik overloop even waar we nu staan. Inzake GM en Opel hebben we vannacht de discussie en de beslissing vanuit Detroit ontvangen.

Het is heel belangrijk dat men zei dat er moet worden gesaneerd, zowel inzake personeel als inzake kosten, en dat men, godzijdank, niet uitdrukkelijk heeft gezegd dat er een aantal Europese vestigingen moet sluiten. Dat geeft ons de mogelijkheid om samen met de Duitsers na te gaan of we het voorstel dat nu op tafel ligt om te komen tot een Europese entiteit, GM Europe, verzelfstandigd, los van de Verenigde Staten, kunnen uitwerken.

Als dat de oplossing is, hoeveel kapitaal gaan we daar dan in stoppen? Op dit moment is dat nog niet de vraag. De vraag is of een Europese entiteit, verzelfstandigd, los van de Verenigde Staten, mogelijk is. Is iedereen daarvan overtuigd, niet alleen alle andere Europese landen waar er vestigingen zijn van GM, maar ook Detroit? Als dat verder kan worden uitgewerkt, welke is dan de bijdrage die Vlaanderen kan leveren? Dit zijn we nu intensief aan het uitwerken.

Ook de vakbonden doen heel belangrijk en schitterend werk op de Europese ondernemingsraad, om ervoor te zorgen dat het geen 'cutthroat competition' wordt tussen de verschillende lidstaten. Ze kijken met een toekomstvisie, hoe ze het bedrijf GM op Europees niveau verder kunnen uitbouwen.

We hebben vandaag ook de mensen van DAF ontvangen. Minister Vandenbroucke zal dadelijk de tijdelijke werkloosheid toelichten. Wanneer we worden geconfronteerd, ook via de krant, met het feit dat men daar 874 mensen gaat ontslaan, dan is het heel belangrijk dat we hebben benadrukt dat de Vlaamse Regering in het verleden 1 miljard Belgische frank heeft geïnvesteerd om DAF te redden en een nieuwe start te geven. Door die heropstart hebben we nu een heel rendabel bedrijf met een toekomst. Nu worden we geconfronteerd met zo'n collectief ontslag.

Wat DAF betreft, hebben we een aantal afspraken gemaakt over tijdelijke werkloosheid en opleiding. We hebben ook met Volvo gesproken. Ook dat dossier wordt van zeer nabij gevolgd. We worden geconfronteerd met een situatie die Europa sinds de jaren 30 niet meer heeft meegemaakt. We moeten heel voorzichtig omspringen met de middelen waarover we beschikken. We stellen vast dat andere landen heel wat inspanningen doen om de fabrieken in eigen land open te houden. Nu vraagt men ook aan ons wat wij zullen doen.

Er is een waarborgkader voor kmo's en voor grote ondernemingen. Er is niet alleen een wettelijke basis. We weten wat de mogelijke budgetten zijn. Minister Van Mechelen heeft daarstraks verwezen naar de GIMV en het XL-fonds. Wij hebben een kader waarin we kunnen proberen tegemoet te komen aan de noden. Zo moeten we een overbrugging toekennen aan rendabele bedrijven die dat nodig hebben om de werkgelegenheid te behouden."