Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

Decreet moet intercommunales efficiënter en goedkoper maken

12/03/2012 13:18 - Persbericht

Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Reekmans (LDD) dient een voorstel van decreet in over de wijziging van het decreet van 6 juli 2001 over de intergemeentelijke samenwerking. Reekmans wil dat vanaf de start van de nieuwe legislatuur van de gemeentebesturen in 2013 enkel de 'vakschepenen' naar de raden en comités van de intercommunales worden afgevaardigd. Hierdoor zouden de intercommunales efficiënter en transparanter kunnen werken.

Het voorstel van decreet heeft betrekking op het drastisch hervormen van de vertegenwoordiging van gemeentebesturen in de raden van bestuur en directiecomités van de intergemeentelijke verenigingen (intercommunales). Als de gemeente enkel zijn 'vakschepen' naar die raden en comités afvaardigt, zou in de praktijk dus bijv. de schepen van Milieu de vergaderingen van een afvalintercommunale bijwonen, de schepen van Financiën een financieringsintercommunale, enz...

Peter Reekmans: "Dit soort afvaardiging zou de efficiëntie en transparantie van de intercommunales verhogen en bijgevolg meteen ook  de democratische controle erop. Ook de wisselwerking tussen de intergemeentelijke verenigingen en de leden-gemeentebesturen zou hierdoor worden verbeterd. Met de expertise van afgevaardigde vakschepenen wordt ook het niet te onderschatten belang van de intercommunales onderlijnd. Met de jaren hebben zij immers  alsmaar meer taken gekregen, en beslissen zij niet enkel over zware budgetten maar ook over beleidszaken die elke burger aanbelangen, zoals bvb. huisvuilophaling en -verwerking, energiedistributie,.."

Het LDD-parlementslid meent bovendien dat de vakschepenen hun mandaat in de intercommunale(s) onbezoldigd moeten uitoefenen.

"Het behoort immers tot hun job als schepen en die wordt sinds 2001 reeds royaal vergoed. Zo kunnen we een grondige sanering (ontvetting) van de (semi)overheid doorvoeren van 10 à 25 miljoen euro; 10 miljoen euro via de afgeschafte jaarlijkse kostprijs van alle zitpenningen en de rest van de besparing door komaf te maken met de cadeautjespolitiek van reisjes, diners e.d.m.", aldus nog Peter Reekmans.