10 puntenprogramma gemeenteraadsverkiezingen

10 Puntenprogamma van LDD voor de gemeenteraadsverkiezingen

1. Kerntakendebat en Goudengidsprincipe: elke gemeente voert aan het begin van de legislatuur een kerntakendebat waarbij vanaf een nulbasis wordt nagegaan welke taken de gemeente nog verder moet waarnemen en wat zij aan de private sector kan overlaten. Hierbij moet het Goudengidsprincipe worden gevolgd: voor elke taak waar er een operationeel aanbod bestaat in de private sector moet de taak aan die private sector overgelaten worden.

2. Afschaffing van de pestbelastingen: alle gemeentelijke belastingen op bedrijven moeten afgeschaft worden. Deze belastingen vernietigen immers arbeidsplaatsen. Het financieel verlies dat de gemeenten hierdoor lijden moet gecompenseerd worden door de Vlaamse overheid. Om dit te financieren moet de Vlaamse overheid de subsidies aan de bedrijven evenredig verminderen. Op die wijze worden bedrijven gestimuleerd door een vermindering van belastingen en niet door subsidies. Dit is meer marktconform.

3. Intercommunales: in de raden van bestuur van de intercommunales mogen namens de gemeente alleen nog de betrokken vakschepenen zetelen. Op die wijze brengt de gemeente meer expertise in, en wordt tegelijk een besparing gerealiseerd van 15 tot 25 miljoen euro per jaar. In een intercommunale voor vuilnisophaling bijvoorbeeld zetelt alleen nog de schepen bevoegd voor milieu. Volksvertegenwoordiger Peter Reekmans heeft hieromtrent een voorstel van decreet ingediend.

4. Toegankelijkheid van de dorps- en stadskern: dorps- en stadskernen moeten vlot toegankelijk blijven voor het autoverkeer. Dit is van levensbelang voor de middenstand in de stads- en dorpskern. Op deze wijze kan de plaatselijke middenstand middenstand met gelijke wapens concurreren met de grote winkelcentra buiten de kern.

5. Doorgaand verkeer buiten de kern houden: in overleg met de Vlaamse overheid moet rond de dorpskernen een ring worden aangelegd of verder worden afgewerkt. Op die wijze wordt het doorgaand verkeer uit de dorpskern gehouden en wordt het verkeer beperkt tot zuiver plaatselijk verkeer. Als de verkeersoverlast wordt beperkt is het ook niet nodig het verkeer overmatig te betuttelen (bv. verkeersdrempels, 30km/uur zones)

6. Tweeploegenstelsel voor verkeerswerken: om de overlast, veroorzaakt door wegenwerken, te beperken met het tweeploegensysteem veralgemeend worden. Dit houdt in dat er ook 's nachts zal gewerkt worden. Op die wijze wordt de duur van de wegenwerken aanzienlijk bekort.

7. Begrotingsnorm: gemeenten hebben een natuurlijke neiging hun personeelsbestand voortdurend uit te breiden (meer macht, sociaal dienstbetoon).Daarom moet elke gemeente een begrotingsnorm vooropstellen waarbij het personeelsbestand berperkt wordt tot een percentage dat overeenstemt met wat in private bedrijven met een vergelijkbare omzet aan personeel wordt besteed.

8. Voor wat hoort wat: gemeenten moeten systematisch de uitkering van een leefloon afhankelijk maken van een eigen maatschappelijke bijdrage van wie de uitkering ontvangt. Leefloners kunnen ingezet worden voor diverse taken zoals het opruimen van zwerfvuil, de bedeling van gemeentelijke informatie, het opruimen straten en pleinen na feestelijkheden.

9. Referendum: bij gemeentelijke referenda moet de uitslag bindend gemaakt worden voor het zittend college. Het bindend karakter kan evenwel alleen maar betrekking hebben op materies die binnen de gemeentelijke bevoegdheid liggen.

10.  Afschaffing van de provincies: de provincies moeten als politiek en administratief niveau volledig verdwijnen. Dit levert een aanzienlijke besparing op. Gemeenten hebben het recht om taken, die op bovengemeentelijk schaal goedkoper en efficiënter kunnen uitgevoerd worden, te delegeren aan een tussengemeentelijke structuur. Hierbij staat het principe van vrije associatie voorop.